Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1.3. Sentrale bakgrunnsdokumenter

Det er flere sentrale dokumenter som har betydning for oppdraget. Oversikten nedenfor er ikke uttømmende, men omfatter noen av de mest sentrale dokumentene av betydning for dette oppdraget.

Offentlige utredninger og handlingsplaner

I NOU 2001: 12 Rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker (regjeringen.no) går utvalgets flertall inn for at det opprettes en spesialitet i rettsmedisin/rettspatologi, med begrunnelse i at dette er et faglig krevende spesialområde med stor betydning for rettssikkerheten. Utvalget viser også til en modell for differensiert kvalifisering av sakkyndige for rettsvesenet som ble kalt ABC-modellen. Denne inndelingen benyttes fortsatt i forbindelse med rettsmedisinsk kurs.

I NOU 2017: 12 Svikt og svik (Barnevoldsutvalget) (regjeringen.no) anbefales det en rekke tiltak, blant annet å:

  • sikre at rettsmedisin blir en spesialisering innenfor medisinfaget, og at det opprettes et nasjonalt kompetansenettverk for rettsmedisin
  • styrke faget sosialpediatri for blant annet å bedre differensialdiagnostiske vurderinger og for å nå nasjonale mål om medisinske undersøkelser på Statens barnehus
  • standardisere bruken av diagnosekoder som omhandler vold og seksuelle overgrep mot barn ved barneklinikker og barnehus.

I Opptrappingsplan vold og overgrep ( 2017-2021) (regjeringen.no) fremgår det blant annet at:

  • Det er behov for å øke kunnskapen hos helsepersonell om hvordan sikring av spor ved overgrep kan bli bedre. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å foreslå hvordan dette kan gjøres, herunder vurdere en sertifisering av helsepersonell som skal utføre klinisk rettsmedisinsk undersøkelse og akkreditering av enhetene der undersøkelsene skal foregå.
  • Det pågår et arbeid med en ny handlingsplan mot vold ( 2020-2024) som forventes ferdig i 2020. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som er ansvarlig for denne handlingsplanen.

Normerende produkter som er utgitt av Helsedirektoratet eller flere direktorater sammen

  • Felles retningslinje for Statens barnehus utgitt av Helsedirektoratet, Barne- ungdoms og familiedirektoratet og Politidirektoratet 19. desember 2016 (skal revideres).
  • Nasjonale faglige råd for medisinske undersøkelsen i Statens barnehus utgitt av Helsedirektoratet (2019).
  • «Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i overgrepsmottak» er under arbeid i Helsedirektoratet og forventes publisert høsten 2020. Retningslinjen er en revisjon av «Overgrepsmottak. Veileder for helsetjenesten» (IS-1457) fra 2007. Primær målgruppe for retningslinjen er helseforetak og ledere i overgrepsmottak, og det gis anbefalinger om ansvarsforhold, organisering, samhandling og kompetanse for overgrepsmottak. Det faglige innholdet i veilederen fra 2007 (IS-1457) er kun videreført som generell beskrivelse av det psykososiale, medisinske og rettsmedisinske tilbudet.
  • Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon og skolehelsetjenesten (Helsedirektoratet) som blant annet beskriver disse tjenestenes ansvar for å avverge, avdekke og forebygge vold, overgrep og omsorgssvikt.

Oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene

I Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene fra 2015 – 2017 fikk RHFene ansvar for å bygge opp tilstrekkelig kompetanse og kapasitet for å tilby alle barn som avhøres ved Statens barnehus medisinsk undersøkelse, i tillegg til de klinisk rettsmedisinske undersøkelsene som rekvireres av politiet. I oppdragsdokumentet for 2017 heter det blant annet:

«Dette er en del av de regionale helseforetakenes sørge for-ansvar. Undersøkelser som ikke krever spesialisert utstyr, skal foretas på barnehuset. Helse Sør-Øst RHF skal innen 1. mai levere en plan for oppbygging av kompetanse og kapasitet. Planen skal beskrive hvordan kapasiteten kan styrkes gjennom bruk av sosialpediatere og annet helsepersonell, herunder sykepleiere.»

Videre ble det i perioden 2017-2020 avsatt midler på statsbudsjettet til dette formålet og for å nå nasjonale mål om å styrke fagområdet sosialpediatri. Dette omfatter blant annet å bedre differensialdiagnostiske vurderinger, tilby medisinske undersøkelser på Statens barnehus, samt standardisere bruken av diagnosekoder som omhandler vold og seksuelle overgrep mot barn ved barneklinikker og barnehus.

Sist faglig oppdatert: 15. juni 2020