Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6Referanseliste

Cappuccio, F. P., Beer, M. & Strazzullo, P. (2019). Population dietary salt reduction and the risk of cardiovascular disease. A scientific statement from the European Salt Action Network. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, Volume 29(2), 107-114. doi:https://doi.org/10.1016/j.numecd.2018.11.010

CASH. (1996). Action on salt. Retrieved from http://www.worldactiononsalt.com/worldaction/europe/uk/

Departementene. (2014). Matinformasjonsforskriften (Forskrift om matinformasjon til forbrukerne). Retrieved from https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2014-11-28-1497

Dufseth, L. (2017). Små "listige" dytt i spisesalen gir bedre mathelse. Retrieved from https://www.lhl.no/forskning-og-utvikling/fou-prosjekter/sma-dytt/

Fafo. (2019). Erfaringer med Saltpartnerskapet. Retrieved from https://www.fafo.no/images/pub/2019/10301.pdf

FHI. (2017). Saltinntak (indikator 8). Retrieved from https://www.fhi.no/nettpub/ncd/kosthold/salt/

Fødevarestyrelsen. Saltpartnerskab.  Retrieved from Fødevarestyrelsen. Saltpartnerskab. 

Fødevarestyrelsen. (2019). Har du gode saltvaner?

Havforskningsinstituttet. (2019). Analyser av saltinnhold i utvalgte matvarer i Norge 2014-2018. Retrieved from https://www.imr.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2019-25

Helse- og omsorgsdepartementet. (2013). NCD-strategi. Retrieved from https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ncd-strategi/id735195/.

Helse- og omsorgsdepartementet. (2014a). Felles innsats for å redusere saltinntaket med 15% innen 2018. Retrieved from https://www.regjeringen.no/contentassets/1fe798cf64824c0890e032d110d172ae/notat_saltreduksjon_naeringslivsgruppen_271014.pdf.

Helse- og omsorgsdepartementet. (2014b). Reduserer salt i maten.  Retrieved from https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Reduserer-salt-i-maten/id2009033/?expand=factbox2503284

Helse- og omsorgsdepartementet. (2015). Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet. Retrieved from https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-02-18-139

Helse- og omsorgsdepartementet. (2016). Intensjonsavtale om tilrettelegging for et sunnere kosthold Retrieved from https://www.helsedirektoratet.no/tema/kosthold-og-ernaering/matbransje-serveringsmarked-og-arbeidsliv/intensjonsavtalen-for-et-sunnere-kosthold

Helsedirektoratet. (2012). Norkost-3 - Landsomfattende kostholdsundersøkelse blant menn og kvinner i Norge i alderen 18-70 år, 2010-2011. Retrieved from https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/norkost-3-en-landsomfattende-kostholdsundersokelse-blant-menn-og-kvinner-i-norge-i-alderen-18-70-ar-2010-11

Helsedirektoratet. (2014a). Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnholdet i matvarer og servert mat for bedre folkehelse. Retrieved from https://www.helsedirektoratet.no/tema/kosthold-og-ernaering/matbransje-serveringsmarked-og-arbeidsliv/salt-og-saltpartnerskapet/Samarbeidsavtale%20Saltpartnerskapet.PDF

Helsedirektoratet. (2014b). Tiltaksplan salt 2014-18 Reduksjon av saltinntaket i befolkningen Retrieved from https://www.helsedirektoratet.no/tema/kosthold-og-ernaering/matbransje-serveringsmarked-og-arbeidsliv/salt-og-saltpartnerskapet/Tiltaksplan%20salt%202014-18%20reduksjon%20av%20saltinntaket%20i%20befolkningen.pdf

Helsedirektoratet. (2017). Årsrapport 2016 Saltpartnerskapet. Retrieved from https://www.helsedirektoratet.no/tema/kosthold-og-ernaering/matbransje-serveringsmarked-og-arbeidsliv/salt-og-saltpartnerskapet/%C3%85rsrapport%20Saltpartnerskapet%202016.pdf

Helsedirektoratet. (2018a). Saltpartnerskapet 2017 Styringsgruppens årsrapport. Retrieved from https://www.helsedirektoratet.no/tema/kosthold-og-ernaering/matbransje-serveringsmarked-og-arbeidsliv/salt-og-saltpartnerskapet/%C3%85rsrapport%20Saltpartnerskapet%202017.pdf

Helsedirektoratet. (2018b). Utviklingen i norsk kosthold 2018 Matforsyningsstatistikk og forbruksundersøkelser. Retrieved from https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/utviklingen-i-norsk-kosthold

Livsmedelsverket. Syna saltet! Retrieved from https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/syna-saltet

Nordic Council of Ministers. (2014). Nordic Nutrition Recommendations 2012. Integrating nutrition and physical activity (5. ed.). Copenhagen: Nordic Council of Ministers. Retrieved from http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:704251/FULLTEXT01.pdf

Ofstad, R., Grini, I. S., Hersleth, M., & Veiset-Kent, E. (2015). Det uerstattelige saltet. Aftenposten Viten. Retrieved from https://www.aftenposten.no/viten/i/8KPd/Det-uerstattelige-saltet

Saltpartnerskapet. Saltskolen. Retrieved from https://www.helsedirektoratet.no/tema/kosthold-og-ernaering/matbransje-serveringsmarked-og-arbeidsliv/salt-og-saltpartnerskapet#saltskole-og-sjekklister

WHO. (2013). Global Action Plan for the Prevention and Control of Noncommunicable chronic diseases (NCDs) 2013-2020. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94384/9789241506236_eng.pdf;jsessionid=BB4C14736FEE6C475E0832EAE7FB977B?sequence=1

WHO. (2016). SHAKE the salt habit - The SHAKE technical package for salt reduction. Retrieved from WHO/NMH/PND/16. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250135/9789241511346-eng.pdf;jsessionid=820AFFF3C6F39049FE3B8349FFF32264?sequence=1

Siste faglige endring: 19. oktober 2022