Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6Bruk av velferdsteknologi

Velferdsteknologi er teknologisk assistanse som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og som kan styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet.[70]

Helsedirektoratet har lansert en ressursside om teknologi i vår felles helse­tjeneste, med eksempler på hvordan velferdsteknologiske løsninger i sin bredde er implementert i helse- og omsorgstjenestene. Der gis det henvisninger til konkrete verktøy, webinarer, råd  mv. og lenker til en rekke kunnskapskilder.[71]

Nasjonalt velferdsteknologiprogram er besluttet videreført. Programmets nettside viser mål for perioden 2022-2024 og redegjør for resultater.[72] Videreføringen av Nasjonalt velferdsteknologiprogram ble også omtalt i regjeringserklæringen (Hurdalsplattformen).[73]

"Regjeringen vil etablere en helseteknologiordning som støtter innføring av ny teknologi i helsetjenesten og videreføre Nasjonalt velferds­teknologi­program slik at vi får et kompetanseløft for velferdsteknologi i norske kommuner."

KS har gjennomført en studie av digitale konsekvenser for kommunene under covid-19 pandemien.[74] I alt 68 prosent av kommunalsjefer innen helse og omsorgssektor oppgir at det har skjedd en økt digitalisering innen helse- og omsorgstjenestene. Av eksisterende digitale løsningene som har økt i bruk, oppgir 23 prosent velferds­teknologi og 13 prosent videokonsultasjon (gjelder kommunalsjefer innen alle sektorer). Av nye digitale løsninger som er tatt i bruk oppgir 16 prosent velferdsteknologi. Undersøkelser av SSB støtter opp under at det har skjedd en økt digitalisering i offentlig sektor, inkludert kommunene, under pandemien[75]. Økningen i  bruk av velferdsteknologi fremkommer også i data som er rapportert til kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Statistikken viser også stor variasjon i utbredelse mellom kommuner og mellom regioner (jfr. kap.6).

 

Fotnoter

[70] NOU 11:2011 Innovasjon i omsorg.

[71] Helsedirektoratet. Helsedir.no  Teknologi i vår felles helsetjeneste

[72] Temaside for nasjonalt velferdsteknologiprogram: Velferdsteknologi - Helsedirektoratet

[73] Regjeringserklæringen: hurdalsplattformen.pdf (regjeringen.no)

[74] Ipsos (2021). Digitale konsekvenser av covid-19 for kommunal sektor .

[75] SSB (2021). Økt digitalisering i offentlig sektor som følge av koronapandemien - SSB

 

6.1. Helsekompetanse

6.2. Trygghets- og mestringsteknologi

6.3. Digital hjemmeoppfølging

6.4. Velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne

6.5. Sosial kontakt og økt digital helsekompetanse for eldre

Siste faglige endring: 13. september 2023