Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.2Nettverkets tiltak og resultater i arbeid med de ulike punktene i mandatet

Mandat: Belyse best practice for identifisering av mulige ofre

TILTAK

RESULTAT

Få en overordnet kartlegging av erfaringer og utfordringer fra nye nettverksmedlemmer

 • Kompetanseheving innad i
  nettverket
 • Økt oversikt over samspillet med
  ulike typer tjenester
 • Økt informasjon om oppfølgingstilbudenes erfaring med bruk av tolk i helse- og omsorgstjenesten.

Innhente innspill fra øvrige tjenester knyttet til barrierer for identifisering

 • Kompetanseheving innad i nettverket
 • Økt informasjon om ofres erfaringer fra kommunikasjon på tvers av språkbarrierer, og helsetjenestens bruk av tolk
 • Bakgrunn for utvikling av webinar i 2023 og seminar 2024

Tverrdirektoralt samarbeid om kompetanseheving knyttet til identifisering

 

Fokus på barn som er ofre for menneskehandel, inkludert faglige innlegg.

 • Innlegg fra Hilde Lidén, dr. polit ved Institutt for samfunnsforskning, ISF.
 • Innlegg fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Bevissgjøring rundt barn som mulige ofre for menneskehandel
 • Diskusjon rundt nettverkets begrensning til å kun omfatte voksne ofre for menneskehandel
 • Deltatt i nettverk om mindreårige ofre for menneskehandel i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Mandat: Belyse best practice for implementering av identifisering i helse- og omsorgstjenestene

TILTAK

RESULTAT

Kartlegge prosedyrer for identifisering av ofre for menneskehandel i ulike helseforetak via Norsk nettverk for migrantvennlige sykehus, NONEMI.

 • Dokumentert behov for retningslinje/prosedyre.

 

Delta i arbeidsgruppe om prosedyre OUS

Arbeid med kapittel om menneskehandel til Helsedirektoratets veileder om helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente.

Belyse juridiske, faglige og etiske problemstillinger knyttet til taushetsplikt, opplysningsplikt og avvergingsplikt når det gjelder mistanke om menneskehandel

 

Mandat: Belyse best practice for helsemessig oppfølging av mulige eller identifiserte ofre for menneskehandel i helse- og omsorgstjenesten

TILTAK

RESULTAT

Kartlegge behov basert på oppfølgingstiltakenes innspill

 • Økt kompetanse innad i nettverket
 • Formidle behovene til samarbeidende direktoratet og andre aktører
 • Bedre oversikt over underforbruk av tolk i møte med mulige ofre for menneskehandel

Innlegg fra ulike aktører

 • Økt kompetanse innad i nettverket
 • Bedre oversikt over fagspesifikke utfordringer
 • Bedre oversikt over utfordringer knyttet til ulike mulige ofre i særskilt sårbare situasjoner

Delta i ulike lokale nettverk

 • Bedre oversikt over fagspesifikke utfordringer
 • Bedre oversikt over utfordringer knyttet til ulike mulige ofre i særskilt sårbare situasjoner
 • Deltatt på nettverkssamlinger til HTSO

Organisere webinarer for å heve kompetansen i helsetjenestene

 • Deler av innleggene har vært knyttet til helsemessig oppfølging

Samarbeid med RVTS Nord og Øst

 • RVTS Nord og Øst sitter i nettverket
 • RVTSene presenterer erfaringer og innspill fra klinikere og tjenester de er i tett kontakt med, slik at nettverket får en bredere oversikt hvordan fagfeltet utvikler seg
 • Gjensidig oppdatering og videreformidling inn i eget arbeid

Siste faglige endring: 09. april 2024