Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.3Kronologisk oversikt over nettverksmøter og temaer i perioden 2021-2023

Nettverksmøte 27. januar 2022

Dette møtet var det første i nettverkets andre oppnevningsperiode, og startet med en presentasjon fra Helsedirektoratet om nettverkets mandat og rolle i Helsedirektoratets arbeid mot menneskehandel og relaterte fagområder. Fokuset på resten av møtet var på introduksjon av de nye nettverksmedlemmene, og deres erfaringer fra arbeid med menneskehandel. I tråd med endret mandat, fokuserte presentasjonene i stor grad på oppfølgingstilbudet til ofre for menneskehandel. Videre var fokus på hvilke barrierer oppfølgingstilbudene opplevde i pasienters første møte med helsevesenet og videre barrierer mellom helsetjenestene og oppfølgingstilbudene. En felles opplevelse var at få ofre identifiseres i helsevesenet, til tross for at mange mulige ofre har vært i kontakt med helsevesenet en eller flere ganger før de kommer i kontakt med hjelpeapparatet. Videre var det en felles opplevelse av at det gjennomgående i for liten grad ble benyttet tolk i møte med mulige ofre for menneskehandel, både i identifiserings-, behandlings- og oppfølgingssammenheng.

Human Trafficking Support Oslo (HTSO), en del av NAV Grünerløkka, presenterte sitt tilbud og sine erfaringer med oppfølging av ofre for menneskehandel. HTSO er en byomfattende tjeneste i Oslo Kommune som tilbyr NAV-/kommunale tjenester til personer over 18 år som kan være utsatt for menneskehandel og deres medfølgende barn. HTSO samarbeider med både offentlige og private instanser på feltet, og har ansvar for koordinering og kompetansebygging av tiltakene mot menneskehandel i Oslo kommune. De har landsomfattende råd- og veiledningsansvar om menneskehandel for øvrige NAV-kontor.

Avslutningsvis ble det gjennomført et gruppearbeid relatert til barrierer for identifisering og oppfølging av mulige ofre for menneskehandel. Gruppearbeidet vektla endringer fra forrige nettverksperiode, samt erfaringer og innspill fra de nye medlemmene.

Nettverksmøte 28. april 2022

Dette møtet hadde tre hovedfokus:

Først var det en dialog rundt taushetsplikt, avvergeplikt og samhandling mellom tjenestene, et tema som ble gjennomgående for resten av nettverksperioden.

Videre ble det holdt innlegg fra nettverksmedlemmer:

  • Innlegg fra RVTS Nord og RVTS Øst om kompetansehevingstiltak for tjenestene
  • Innlegg fra ROSA om erfaringer fra arbeidet med utsatte for menneskehandel
  • Innlegg fra UDI om ukrainske flyktninger og arbeidet med å forebygge utnyttelse

Avslutningsvis var det en gjennomgang av utkastet til kapittelet «Ofre for menneskehandel», i Helsedirektoratets veileder om helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente.

Nettverksmøte 25. august 2022

Dette møtet fulgte opp flere punkter fra møtet i april. I forlengelsen av dialogen rundt taushetsplikt m.v., ble det planlagt et webinar for ansatte i helse- og omsorgstjenesten, samt sosialtjenesten, om taushetsplikt, opplysningsplikt og avvergingsplikt, den 16.02.23.

Videre var det en faglig diskusjon rundt identifisering og oppfølging av mulige ofre for menneskehandel i helsetjenestene, og nettverket kom med innspill til den reviderte utgaven av kapittel om ofre for menneskehandel i den aktuelle veilederen. I tillegg kom nettverket med innspill til Oslo universitetssykehus som skulle starte arbeidet med en prosedyre knyttet til identifisering av mulige ofre for menneskehandel. Et viktig innspill var å knytte en slik prosedyre opp mot prosedyren om bruk av tolk.

Avslutningsvis ble det utarbeidet en konkretisering av nettverkets arbeid for nettverksperioden.

Nettverksmøte 30. november og 1. desember 2022

Dette todagersmøtet hadde flere ulike perspektiver. Helsedirektoratet orienterte om flere prosjekter knyttet til innvandrerhelsefeltet, som oversettelser av tolkebrosjyrer og helsehjelp til ukrainske flyktninger. Videre presenterte Helsedirektoratet eget arbeid knyttet til andre felt som grenser til menneskehandel, som arbeid mot vold og overgrep og artikler om vold og overgrep på Helsenorge.no.

Nettverket jobbet videre med planlegging av webinaret om avvergingsplikt og taushetsplikt.

HTSO på NAV Grünerløkka presenterte en oppdatering fra eget arbeid. De hadde en detaljert presentasjon av ulike grupper ofre for menneskehandel de var i kontakt med og utfordringsbildet disse kunne møte. En stor utfordring var mangelen på egnet bo- og oppfølgingstilbud til personer med alvorlige traumer, rusbruk, selvskading og selvmordsforsøk og alvorlige psykiske lidelser. Noen blir innlagt i psykisk helsevern, mens de fleste er for friske for innleggelse og for syke til å bo i aktuelle botilbud.

På samlingen var det også to eksterne innlegg. Først fra Koordineringsenheten mot menneskehandel (KOM), som kom med en oppdatering på Norges internasjonale forpliktelser på menneskehandelsfeltet – særlig knyttet til helsetjenester og oppfølging av mulige ofre i Norge.  Nettverkets arbeid er begrenset til voksne ofre for menneskehandel, men nettverket opplevde et behov for økt kunnskap og diskusjon om barn som ofre. Forsker Hilde Lidén ved Institutt for samfunnsforskning ble invitert til å snakke om nettopp barn, menneskehandel og nærliggende utnyttingsformer. Hun presenterte et noe annerledes utnyttelsesbilde, med en stor kompleksitet i sakene, blant annet knyttet til tvangs-/barneekteskap.

Nettverksmøte 27. april 2023

Helsedirektoratet oppdaterte nettverket om ulike relevante prosesser internt, og de som jobbet med oppdatering av veiledere knyttet til svangerskap, barn og unge presenterte dette arbeidet. Nettverket kom med innspill til arbeidet, blant annet at pasienter må kunne snakke med helsepersonell på tomannshånd med kvalifisert tolk i løpet av svangerskapsperioden. Det ble påpekt at også «velmenende» venninner, mødre, svigermødre kunne være bakpersoner eller voldsutøvere som er med for å hindre mulige ofre å snakke fritt med helsepersonellet. Noen av disse kan oppgi at de ønsker å være med for å tolke, og begrune dette med at pasienten selv ikke ønsker en tolk utenfor familien.

Nettverksmøtet ble avholdt en periode etter webinaret “Helsepersonell i møte med vold og utnyttelse: avvergingsplikt og taushetsplikt”, som er omtalt nedenfor.

Nettverket jobbet videre med hovedtrekk og innhold til den foreliggende rapporten.

Nettverksmøte 24. august 2023

Helsedirektoratet startet med å presentere relevante interne prosesser. Fordi det var en stund siden forrige oppdatering fra nettverkets medlemmer, kom også disse med oppdaterte innspill og erfaringer. Koordineringsenheten mot menneskehandel presenterte arbeidet med sin nye veileder for identifisering av ofre for menneskehandel og nettverket kom med innspill til denne. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet presenterte sin veiledningsfunksjon for saker om mindreårige ofre for menneskehandel.

Nettverksmøte 20. og 21. november 2023:

Helsedirektoratet presenterte relevante interne prosesser, blant annet knyttet til helsetjenester til enslige mindreårige asylsøkere på asylmottak. Nettverksmedlemmene kom med innspill til dette arbeidet.

Nettverkets medlemmer presenterte oppdateringer fra eget arbeid, dersom det var noe nytt. Koordineringsenheten mot menneskehandel deltok også på møtet for å oppdateres på nettverkets arbeid og nyere erfaringer.

Videre var det innlegg og dialog med ulike aktører, med et særlig fokus på vold i nære relasjoner og særlig risikoutsatte grupper:

Nettverket startet planlegging av avslutningsseminar, der fokuset ble på vold i nære relasjoner, overgrep, utnyttelse og menneskehandel. Avslutningsvis diskuterte nettverket innhold i den foreliggende rapporten.

Siste faglige endring: 09. april 2024