Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Bakgrunn og formål

God og riktig ernæring er grunnleggende for god helse og livskvalitet gjennom hele livet. Kommunene står foran en rask befolkningsendring. Med flere eldre i befolkningen blir det også flere eldre med helseutfordringer, som igjen betyr flere eldre med ernæringsutfordringer.

Forekomsten av kroniske sykdommer som muskel- og skjelettlidelser, hjerte- og karsykdom, diabetes type 2, kreft og demens øker med høy alder. De fleste av disse sykdommene kan påvirke eller påvirkes av kosthold og ernæringsstatus. Overvekt og fedme har negativ innvirkning på sykelighet og dødelighet, men for eldre som mottar helse- og omsorgstjenester er imidlertid feil- og underernæring en større helserisiko enn overvekt [1-3]. Mange forhold, slik som eksempelvis bruk av legemidler og redusert tann- og munnhelse, kan påvirke matlyst og fordøyelse, som igjen påvirker ernæringsstatus.

I "Tillegg til tildelingsbrev nr. 36 – konkretisering av oppdrag TB2021-11" (sak 21/25350) er Helsedirektoratet bedt om å sikre en helhetlig oppfølging av God og riktig mat hele livet – ernæringsstrategi for eldre som i sykehjem og som mottar hjemmetjenester (regjeringen.no) (heretter Ernæringsstrategien) der tiltakene ses i sammenheng, også på tvers av den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten[4].

Det overordnede formålet med Ernæringsstrategien er at eldre brukere får en individtilpasset, helhetlig, koordinert og trygg mat- og ernæringsoppfølging i tråd med nasjonale faglige retningslinjer og anbefalinger. Samlet skal innsatsområdene og tilhørende tiltak bidra til gode måltidsopplevelser og redusert feil- og underernæring hos eldre.

Denne utredningen skal svare ut et av tiltakene i Ernæringsstrategien under innsatsområdet Kunnskap og kompetanse: Utrede tiltak for å styrke den matfaglige kompetansen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten generelt, og tiltak for økt bruk av matverter som bindeledd mellom mat- og helsefaglig personell spesielt. Arbeidet sees i sammenheng med strategi Matnasjonen Norge og rapporten Uten fagarbeidere – ingen matnasjon fra Rådgivende utvalg for rekruttering til mat- og måltidsbransjen[5, 6]. Videre skal utredningen inkludere tiltak for å rekruttere matfaglig kompetanse i helse- og omsorgstjenesten, gode eksempler og modeller for kompetanseheving av matverter og vurdere hvordan disse kan ha overføringsverdi, vurdere om de kan knyttes opp til eksisterende utdanningsløp, og vurdere hvordan matvertordninger kan støtte opp om hjemmeboende eldre som lager mat selv. Denne utredningen vil være et innspill til nye tiltak innen mat og ernæring for eldre i forbindelse med oppfølging av Meld. St.24 (2022-2023) Felleskap og meistring- Bu trygt heime reformen[7].

1.1. Avgrensning (oppdragsforståelse)

1.2. Begrepsavklaringer relevant for utredningen

Siste faglige endring: 15. mars 2024