Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Metode

Helsedirektoratet har valgt å svare ut oppdraget ved hjelp av en minimumsanalyse. Det betyr at vi ikke har gjennomført omfattende eksterne undersøkelser eller omfattende litteratursøk. Rapporten er hovedsakelig basert på muntlige og skriftlige innspill fra fagmiljøer og organisasjoner, supplert med tidligere relevante kartlegginger, aktuelle rapporter og vitenskapelige artikler. Det ble i samarbeid med bibliotekar fra Bibliotek for helseforvaltningen ved Folkehelseinstituttet (9.3.23) gjennomført et enkelt litteratursøk etter systematiske oversikter om ernæringsarbeid rettet mot hjemmeboende eldre i hjemmetjenesten. Søket ble gjennomført da innspillene i stor grad omhandlet mat- og ernæringsarbeid i sykehjem og i mindre grad hjemmeboende eldre.

Det ble avholdt tre åpne innspillsmøter høsten 2022. I tillegg ble det sendt e-post direkte til aktuelle fagmiljøer og relevante aktører med invitasjon til å gi muntlig og skriftlig innspill. Det kom inn om lag 40 skriftlige innspill til sammen fra kommuner, sykehus, fag-, interesse- og brukerorganisasjoner, Mattilsynet mv. Fullstendig oversikt over innspillsaktører finnes i kapittel 7. Konkret ble høringsinstansene anmodet om å gi innspill på ett eller flere av følgende spørsmål:

  1. Hva er, fra ditt perspektiv, den største utfordringen når det gjelder matfaglig kompetanse i tjenesten?
  2. Hvilken kompetanse er nødvendig for å bli matvert eller inneha lignende funksjon?
  3. Eksempler på tiltak og modeller for å styrke matfaglig kompetanse i omsorgstjenesten generelt, og tiltak for økt bruk av matverter spesielt
    1. Rekruttering
    2. Utdannings- eller kompetansehevingsløp
  4. Hva må til for at mattilbudet i helse- og omsorgstjenesten er tilpasset eldres individuelle behov og preferanser?
  5. Hvordan kan matvertordninger eller lignende støtte opp om hjemmeboende eldre, som lager maten selv?

Våren 2023 har rapporten blitt utviklet og drøftet i ulike forum og team på tvers av avdelinger i Helsedirektoratet, blant annet i ernæringsgruppa, team sykehjem og hjemmetjenester, kompetanseløft 2025, samarbeidsforum aldring og team personell og utdanning. Utredningen har videre vært på intern høring fra 9. mai til 1. juni 2023 og som drøftingssak i felles divisjonsledermøte med Kvalitet og Forløp og Folkehelse og Forebygging den 26. juni 2023. Innspillene fra intern høring og ledermøtet er hensyntatt.

Siste faglige endring: 15. mars 2024