Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.1Bakgrunn

Stortingsmelding 35 (2006-07) [1], «Framtidas tannhelsetjenester», framsatte at det orale helsetjenestetilbudet til inneliggende pasienter på sykehus var mangelfullt. Dette kan gi konsekvenser for pasientenes orale helse, påvirke sykdomsforløpet de er innlagt for, eller øke risikoen for andre sykdommer. Mange pasienter som legges inn på sykehus har orale helseproblemer, herunder problemer med tenner, kjeve eller munnslimhinner. Andre har en sykdom, eller mottar behandling for en sykdom, som i seg selv kan påvirke pasientens orale helse. Stortingsmeldingen framhevet at orale komplikasjoner var utbredt særlig hos kreftpasienter som følge av behandlingen. Det ble videre nevnt at det er kjent at infeksjoner i munnen har betydning for hvorvidt man utvikler hjerte- og karsykdommer.

På bakgrunn av Stortingsmeldingen ble det initiert et prøveprosjekt med sykehusodontologi i 2012 [2].

Prosjektet pågår foreløpig ut 2021. Et av målene med prosjektet er å generere kunnskap om behovet for orale helsetjenester i sykehus, og hvilke pasienter som vil dra nytte av et slikt tilbud. En samlet evaluering av en systematisk kartlegging av oral helse hos innlagte pasienter utført i 2020 ved de fem sykehusene i prosjektet ble ferdigstilt i løpet av våren 2021.

Helsedirektoratet fikk i 2019 gjennomført en evaluering av prosjektet så langt. Rapporten konkluderte at flere pasientgrupper på somatiske sykehus potensielt kunne dra nytte av et oralt helsetjenestetilbud [3]. Samtidig ble det understreket at forsøksprosjektet til da ikke hadde gitt et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for hvordan et slikt tilbud bør innrettes.

For å vurdere validiteten av resultatene i sluttevalueringen i 2021 har Helsedirektoratet derfor behov for en kunnskapsoversikt over hvilke sammenhenger mellom oral- og generell helse som er beskrevet i helsefaglige retningslinjer og den fagfellevurderte litteraturen. Dette arbeidet skal derfor ligge til grunn for en sammenligning mellom funnene i prøveprosjektet og erfaringer fra andre kilder. Arbeidet er utført av Oslo Economics sammen med førsteamanuensis Heming Olsen-Bergem ved odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Siste faglige endring: 04. oktober 2021