Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Aktivitet i allmennlegetjenesten

Det er et mål å sikre befolkningen god tilgjengelighet til allmennlegetjenester. Endringer i, og stor variasjon i bruken av ulike former for kontakt med tjenesten kan indikere endringer eller ulikhet i tilgjengelighet. Rapporten beskriver endringer i absolutte tall og vil ikke i seg selv si noe om årsaker til endringer eller om det er overforbruk/underforbruk av tjenester.

Her presenteres aktivitetstall for januar til og med juni for årene 2019 til og med 2023. Pandemien har påvirket aktiviteten hos fastlege og legevakt i 2020 og 2021. I tillegg til tall for 2020 og 2021 inkluderes tall for 2019. Dette for å kunne sammenligne med aktiviteten hos fastlege og legevakt før pandemien.

Informasjon om datagrunnlaget

Data er utlevert fra Kommunalt pasient og brukerregister (KPR). Registeret henter data om enkeltregninger allmennlegene sender inn til Helfo for refusjon. Det vil alltid være noe etterslep i registrering av regninger inn til Helfo, og på grunn av dette knytter det seg noe usikkerhet til komplettheten i dataene som presenteres. 95 prosent av data antas å være innrapportert tre uker etter månedsskiftet. Uttak av data for denne rapporten ble gjennomført uke 35, og man regner derfor med at dataene som ligger til grunn for aktivitetsrapporteringen er så godt som komplette.

En konsultasjon innebærer at det er utført helsehjelp som er journalverdig og kontakten vil normalt utløse egenandel fra pasienten (fram til evt. frikort). Takstkode 2ae og 2aek benyttes når konsultasjonen foregår ved bruk av video, telefon eller tekst (skriftlig meldingsutveksling gjennom sikker løsning). Fra mars 2020, som følge av pandemien, ble telefonkonsultasjoner innlemmet i e-konsultasjonstaksten (takst 2ae). Dette for å redusere fysisk kontakt mellom behandler og pasient der dette ikke var påkrevd. Telefonkonsultasjoner inngår fortsatt i e-konsultasjonstaksten. Utviklingen de senere årene med jevn økning i bruken av digital kontakt med fastlegen, fortsetter etter endring av taksten, men i forsterket grad da en del av denne økningen kan skyldes telefonkonsultasjoner. Veksten i bruk av alternative konsultasjonsformer ble kraftig forsterket som følge av pandemien.

Vedleggstabell V3.1 viser takster som ligger til grunn for definisjon av kontakttyper. Videre viser vedleggstabellene V3.2 og V3.3 utvikling i enkle kontakter og kontakt med andre instanser i tillegg til konsultasjoner og sykebesøk som omtales videre her. Vedleggstabellene V3.4 til og med V3.8 viser utvikling i ulike kontakttyper fordelt på kommunestørrelse og fylke.

3.1. Færre konsultasjoner per innbygger totalt

3.2. Færre konsultasjoner med fastlege per innbygger

3.3. Uendret bruk av konsultasjoner med legevakt

3.4. Antall sykebesøk per innbygger uendret

Siste faglige endring: 20. oktober 2023