Veileder til forskrift om svangerskapsavbrudd

Under behandling
Forventet ferdig behandlet: 15. november 2019

Høringsinnspill

Høringen er avsluttet og høringsinnspillene er til behandling.

Høringsbrev

Bakgrunn og formål

Veilederen skal bidra til lik praksis og korrekt saksbehandling i nemndene og kvalitet i tjenesten til abortsøkende kvinner. Veilederen handler om hvordan forskriftens paragrafer skal forstås og etterleves.

Formålet med veilederen er å bidra til felles forståelse av Forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) slik at det blir gitt et forsvarlig og likeverdig tilbud til abortsøkende kvinner i alle deler av landet. Veilederen erstatter Håndbok for abortnemndarbeid, som sist ble oppdatert i 2013.

Generell informasjon til befolkningen om abort er å finne på helsenorge.no.

Veilederen er organisert etter forskriftsparagrafene, og forskrift og veileder bør leses i sammenheng for å få en best mulig forståelse av regelverket.

For hver paragraf er det tre underfaner:

  • Kommentarer (presisering av forskriftsteksten)
  • Veiledning (eksempler på hvordan ulike oppgaver kan løses)
  • Rettslig grunnlag: Lov- eller forskriftskrav som teksten er forankret i, og kilder og lenker til relevant dokumentasjon)

I likhet med abortloven og abortforskriften bruker også denne veilederen "svangerskapsavbrudd" og "abort" som synonyme begrep. Relevante rundskriv til abortloven og abortforskriften er tatt inn i veilederen og teksten er oppdatert etter gjeldende regelverk.

Målgrupper

Målgruppen for denne veilederen er først og fremst medlemmer i nemndene – både primærnemndene og sentral klagenemnd for abortsaker. Helsepersonell som møter abortsøkende kvinner og kvinner som skal eller har gjennomført svangerskapsavbrudd kan også ha interesse av veilederen.

Vi ber høringsmottakerne om å komme med tilbakemeldinger om veilederen både med tanke på innhold og format.

Helsedirektoratet ber om at nemndene gir tilbakemelding både på veilederen, og om praksis når det gjelder saksbehandling i nemndene. Vi ber om tilbakemelding om hvordan helseforetakene har organisert virksomheten når det gjelder føring og lagring av nemndsprotokoll, innføring av begrunnelse for vedtaket og rutinen for oversendelse av dokumenter til den sentrale klagenemnda.

Kontakt

bente.bryhn@helsedir.no

Først publisert: 28.06.2019 Sist endret: 28.06.2019