Oversikt over lover

Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

  • Tittel:Lov om pasientrettigheter - kapittel 4 A
  • Lovkode:LOV-1999-07-02-63
  • Tema: Helse- og omsorgstjenester

Innhold på siden

Om loven

Pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4 A trådte i kraft den 1. januar 2009. Reglene i kapittelet skal sikre nødvendig somatisk helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen.

Pasient- og brukerrettighetslovens øvrige regler gjelder som hovedregel også for tvungen helsehjelp. Blant annet er reglene om medvirkning, informasjon og samtykke viktige.
 
Kapittel 4 A gjelder ikke for undersøkelse og behandling av psykisk lidelse uten eget samtykke. Ved slik helsehjelp gjelder reglene i psykisk helsevernloven. Pasienter med psykiske lidelser kan imidlertid få somatisk helsehjelp etter kapittel 4 A. 
 

E-læring

 

 

Vedtaksskjema

 

 
Når det besluttes bruk av tvungen helsehjelp, skal det treffes et særskilt vedtak om dette. Helsepersonellet som er ansvarlig for helsehjelpen treffer vedtaket.
 
Dersom det dreier seg om alvorlige inngrep, skal det søkes råd hos annet kvalifisert helsepersonell før vedtaket treffes. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet. Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven gjelder så langt de passer.
 

Vedtaksmal med veiledning

Helsedirektoratet har utarbeidet en egen mal for vedtak. Malen oppfyller lovens minimumskrav til hva vedtaket skal innholde. Pasient og nærmeste pårørende skal underrettes om vedtaket så snart som mulig.
 

Klagerett

Både pasient og nærmeste pårørende har rett til å klage over vedtaket. Klagen rettes til Fylkesmannen, men sendes til den virksomheten som har fattet vedtaket.
 
Informasjon om pasients og pårørendes rettigheter og klageadgang finnes i rundskriv IS- 10/2008 og folderen «Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Informasjon til pasient og pårørende».
 

Fylkesmannen kan overprøve

Fylkesmannen kan etter eget initiativ overprøve et vedtak etter kapittel 4 A. De har dessuten plikt til å overprøve vedtak som ikke er påklaget, hvis det fortsatt ytes helsehjelp tre måneder etter at vedtaket er truffet.
  

Uttalelser og brev  

 

 

30.06.2014
 
26.05.2014
 
15.05.2014
 
Fortolkning-pasient- og brukerrettighetsloven- vedtakskompetanse ved tilbakeholdelse i sykehjem 
Svar til Fylkesmannen i Hedmark (pdf)
02.11.2012
 
 
05.03.12
 
 
Abort og sterilisering - Svar til Helsetilsynet i Telemark (pdf)
11.05.2010
 
Vedtakskompetanse - Svar til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (pdf)
05.03.2010
 
Skranker for tiltak - Svar til Helsetilsynet i Østfold (pdf)
01.02.2010
Vedtak om innleggelse i sykehjem - Svar til Fylkesmannen i Oslo og Akershus (pdf) 
17.12.2009
 
Lovanvendelse ved bruk av epilepsialarm - Svar til Fylkesmannen i Hedmark (pdf)
19.10.2009
 
Henvisning av pasient - vedtakskompetanse - Svar til Helstilsynet i Oppland (pdf)
29.06.2009
  
Samtykkekompetanse - overordnet faglig ansvarlig - Svar til Fylkesmannen i Rogaland (pdf)
25.03.2009
 
 
Psykotisk pasient med somatisk lidelse - Svar til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (pdf)
 
 
25.03.2009
04.02.2009

 
25.11.2008
 
Spørsmål om vedtakskompetanse ved legemiddelhåndtering i virksomhet - Svar til Fylkesmannen i Møre og Romsdal (pdf)
19.11.2008
 
 
 
07.10.2008