Kunnskapsprøven

​Styrer og stedfortreder må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Kravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve.

​Salg og skjenking av alkoholholdig drikk krever bevilling og bevillingen gis til den for hvis regning virksomheten drives, jfr. lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv, § 1-4b.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer og stedfortreder. Den personen som har det daglige ansvaret for salget og skjenkingen skal utpekes som styrer. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder. Styrer og stedfortreder må godkjennes av de myndigheter som tildeler bevillingen.
 

Krav for å bli godkjent som styrer eller stedfortreder  

  • Du må være over 20 år.
  • Du må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål.
  • Du må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den, dvs. at du må ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.

Prøven kan også avlegges av personer som ønsker å kvalifisere seg for fremtidig funksjon som styrer eller stedfortreder i virksomhet med salgs- eller skjenkebevillling.
 

Hvor avlegges prøven?

Prøven avlegges i den kommunen hvor virksomheten skal utøves når det gjelder kommunale salgs- og skjenkebevillinger.
 
Personer som ønsker å avlegge prøve tar kontakt med kommunen og melder seg til prøven. Tid og sted for gjennomføring av prøven avtales.
Personer med tilknytning til en virksomhet med statlig skjenkebevillling (tog, fly, forsvarets befalsmesser) kontakter Fylkesmannen i det fylket hvor virksomheten har bevilling og melder seg til prøven. Tid og sted for gjennomføring av prøven avtales. For tog- og flyselskaper kan prøven avlegges hos Helsedirektoratet.

Før prøven kan avlegges må det betales inn et gebyr på kr. 400,- til kommunen eller fylkesmannen, eventuelt til Helsedirektoratet.
Kopi av kvittering på innbetalt gebyr skal vedlegges skriftlig oppmelding til prøven. Kandidater som ikke består prøven må betale kr. 400,- ved ny oppmelding.
 

Innholdet i kunnskapsprøven

Det er forskjellig prøve for henholdsvis salgs- og skjenkebevilling. For å kunne godkjennes som styrer eller stedfortreder må du ha bestått prøven for den bevillingstype som virksomheten har.
  • Du vil få 60 minutter til besvarelse av prøven.
  • Til hvert spørsmål er det tre svaralternativer hvorav ett er riktig.
  • For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige.
  • Ta med gyldig legitimasjon når du møter opp for å avlegge prøven.

Som styrer eller stedfortreder må du ha kunnskaper om de bestemmelser som regulerer den aktuelle bevillingstype.
 
Det forutsettes at du kjenner til de regler som gjelder ved tildeling av bevilling, hvilke rettigheter og plikter en bevilling gir, hvilke krav lovverket stiller til utøvelse av bevillingen, hvilke forhold som kan lede til inndragning av bevillingen, samt hvilke forhold som leder til bevillingens bortfall.
 

Prøve for skjenkebevilling

Ved prøve for skjenkebevilling må du ha kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9 samt alkoholforskriften (forskrift av 8.juni 2005, nr 538) kap. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, og 14. Videre bør prøvetakeren har kjennskap til alkohollovens øvrige bestemmelser.

Prøve for salgsbevilling

Ved prøve for salgsbevilling må du ha kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 3, 7, 8 og 9 samt alkoholforskriften (forskrift av 8.juni 2005, nr 538) kap. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14. Videre bør prøvetakeren har kjennskap til alkohollovens øvrige bestemmelser.

Nødvendige kunnskaper vil du kunne skaffe deg ved å lese loven med tilhørende forskrift.
 

Utstedelse av bevis

Ved bestått prøve vil du få utstedt et bevis. Beviset bør du ta godt vare på da det tjener som dokumentasjon for nødvendige kunnskaper om alkohollovgivningen til å inneha funksjonen som styrer eller stedfortreder for en salgs- eller skjenkebevilling.
Beviset er gyldig på ubestemt tid.