Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.2. Aktivitetskravet / Erklæring om aktivitet innen 8 uker

Sykmeldte har en plikt til å prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet, hvis det er mulig, gjennom hele sykefraværet. Arbeidsgivere har plikt til å tilrettelegge arbeidet så langt det lar seg gjøre. Målet er å unngå unødig langvarig sykefravær. Ved 8 ukers sykefravær gjør NAV en vurdering av om aktivitetsplikten er oppfylt.

Med arbeidsrelatert aktivitet menes i denne sammenheng gradert sykmelding, arbeidsrettede tiltak eller reisetilskudd.

Aktivitetskravet gjelder alle sykmeldte. Folketrygdloven § 8-8 andre ledd: Aktivitetsplikt (lovdata.no).

Unntak fra aktivitetsplikten

Det kan gis unntak fra aktivitetsplikten:

  • hvis tungtveiende, medisinske grunner hindrer aktivitet. Dette må legen/sykmelderen dokumentere med en utvidet legeerklæring på sykmeldingen.
  • hvis det ikke er mulig å gjennomføre arbeidsrelaterte aktiviteter på arbeidsplassen. Arbeidsgiver må i så fall dokumentere dette overfor NAV

Dette gjelder for eksempel i små virksomheter med sterkt begrensede tilretteleggingsmuligheter. Også i større bedrifter kan det tenkes tilfeller hvor forholdene gjør det umulig å tilrettelegge for aktivitet. For eksempel kan omplassering av den ansatte til annet arbeid medføre urimelig store ekstrautgifter for arbeidsgiver, i form av reise- og oppholdsutgifter.

Slik kan sykmelder bidra

Hvis sykmelder på sykmeldingen gir melding om at aktivitet medisinsk sett er mulig, kan dette fungere som utgangspunkt i samtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om tilretteleggingsbehov og tilretteleggingsmuligheter på arbeidsplassen. Sykmelder har samtidig mulighet for å benytte sykmeldingen til å gi mer konkrete råd om tilrettelegging og medisinske hensyn i denne sammenheng. Sykmelder kan gjennom sykmeldingen be om tilbakemelding fra arbeidsgiver. Sykmelder skal også delta i dialogmøter når de blir innkalt, og kan også her bidra til tilrettelegging i arbeidssituasjonen.

Hvis sykmelder mener aktivitet ikke er mulig, og det er medisinske grunner til det, er det viktig å begrunne dette overfor NAV.

Dette kan behandler gi råd om

Sykmeldende behandler vurderer arbeidsevne. Tilretteleggingsmuligheter er en viktig del av denne vurderingen.

Momenter i vurderingen:

  • Vil pasienten/arbeidstakeren ha nytte av tilrettelegging?
  • Er det mulighet for endring i arbeidstid (fleksibilitet/redusert/gradvis opptrapping), arbeidsoppgaver og ansvar eller omgivelser
  • Forholdet mellom sykdom og arbeid. Vet man noe om hva som har utløst sykdom (arbeid/utenforliggende faktorer?
  • Om behandling og arbeid lar seg kombinere?
  • Avlastning, hvilke belastninger bør unngås eller reduseres?

Gi pasient og arbeidsgiver faglige råd de kan bygge på ved tilretteleggingen. Bruk konsultasjonen, sykmeldingen og senere dialogmøtene.

Siste faglige endring: 09. juni 2021