Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8. Sykmelding og erklæringer

Sykmelding

Sykmeldingen skal dekke flere behov. Den skal:

  • sikre NAV nødvendige opplysninger for å vurdere om vilkår for sykepenger er til stede og om aktivitetskravet er oppfylt
  • bidra til NAVs oppfølging
  • gi opplysninger til den sykmeldte, arbeidsgiver og NAV om medisinsk mulighet for aktivitet på arbeidsplassen og medisinsk veiledning om eventuelle behov for tilrettelegging og tilpasninger
  • være en kommunikasjonskanal der sykmelder gir meldinger og veiledning til pasientens arbeidsgiver

Sykmelding handler både om medisinske forhold og forhold på arbeidsplassen. Den skal inneholde din vurdering av pasientens arbeidsmuligheter og behov for fravær fra arbeid. For å tilpasse den til et sykefraværsforløp stilles det ved visse tidspunkt utdypende spørsmål.

Sykmeldingens forskjellige deler:

  • Del A: Sender du til NAV samme dag som attesten utstedes, elektronisk eller på papir. Papirsykmelding skal sendes til NAV Skanning, Sykmelding del A, Postboks 1411 Sentrum, 0109 Oslo
  • Del B: Er den sykmeldtes eksemplar med kopi av alle opplysningene
  • Del C: Er arbeidsgivers eksemplar som den sykmeldte gir eller sender sin arbeidsgiver. Inneholder ikke diagnose/medisinske opplysninger eller kopi av meldinger til NAV.
  • Del D: Er den sykmeldtes egenerklæring og krav om sykepenger. Gir også informasjon om utfylling og vilkår for fremme av krav. Denne sender/leverer den sykmeldte til arbeidsgiveren dersom denne betaler lønn under sykdom. Hvis ikke, sendes den til NAV Forvaltning.

NAV er i gang med utvikling av digitale løsninger slik at utskrifter av del B, C og D kan sendes elektronisk. Inntil videre må del B, C og D skrives ut og leveres pasienten.

Forskrift om elektronisk kommunikasjon med Arbeids- og velferdsetaten pålegger leger å sende inn sykmeldingen elektronisk til NAV. Det er visse unntak, se Forskrift om unntak fra pålegg om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten (lovdata.no)).

Sykmeldere kan kommunisere med NAV på en sikker elektronisk kanal ved å benytte dialogmeldinger. Dette forutsetter at sykmelderne har implementert løsningen i EPJ-systemet.

For sykmeldere som ikke benytter EPJ-system med sykmeldingsmodul, er sykmeldingen tilgjengelig på nav.no

Legeerklæring ved 8 uker – Unntak fra aktivitetsplikten

For at pasienten fortsatt skal få sykepenger etter åtte ukers sykmelding, er hovedregelen at han/hun må være i arbeidsrelatert aktivitet (er delvis i arbeid, har reisetilskudd i stedet for sykepenger eller deltar i arbeidsrettet tiltak).

Er pasienten 100 prosent arbeidsufør uten å være i arbeidsrelatert aktivitet ved åtte ukers sykefravær, må du som lege/sykmelder dokumentere i sykmeldingen at det er tungtveiende medisinske grunner som hindrer pasienten å være i arbeidsrelatert aktivitet. Dette er en forutsetning for utbetaling av sykepenger. Erklæringen skal inneholde en redegjørelse for det videre behandlingsopplegget og en vurdering av muligheten for at vedkommende kan gjenoppta det tidligere arbeidet eller ta annet arbeid. Ved å svare på spørsmålene i sykmeldingen, har du gitt denne erklæringen. Folketrygdloven § 8-7 Dokumentasjon av arbeidsuførhet, fjerde ledd (lovdata.no).

NAV forutsetter at unntaksbestemmelsen praktiseres strengt hvis det ikke foreligger dokumentasjon fra sykmelder på at medisinske grunner er til hinder for aktivitet på arbeidsplassen og sykepengene kan stoppes. Erklæringen fra deg som sykmelder på 8 ukers tidspunktet er derfor svært viktig.

Legeerklæring av arbeidsuførhet

Legeerklæringen er en felles erklæring som NAV bruker ved innhenting av medisinske opplysninger ved søknad om arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.

Forskrift om elektronisk kommunikasjon med Arbeids- og velferdsetaten pålegger leger å sende inn legeerklæring ved arbeidsuførhet elektronisk til NAV. Det er visse unntak, se Forskrift om unntak fra pålegg om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten (lovdata.no)).

Siste faglige endring: 06. august 2018