Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7.2. Dialog med pasienten ved full sykmelding

Å være fullt sykmeldt er en selvstendig risikofaktor for å falle ut av arbeid, med de negative konsekvenser det har for livskvalitet. Skal pasienten tilbake i arbeid, gi pasienten gode råd og veiledning om hvor viktig det er å være i aktivitet på arbeidsplassen.

Informasjon, råd og veiledning må rette seg mot et mål. Er målet fullt arbeid, gradert arbeid, et annet arbeid eller uføreytelse?

De fleste fulle sykmeldinger gjelder selvhelbredende sykdommer hvor sykmeldingslengden er kort – eksempelvis ved influensa. Da kan råd om pasientens mulighet for egenmelding være aktuelt.

De alvorligst syke er fullt sykmeldt. Det sier seg selv at noen fulle sykmeldinger må bli lange og at de ikke kan gjøres om til graderte. Disse pasientene har selvsagt minst like mye behov for informasjon, råd og veiledning i sin sykmeldingssituasjon.

Råd for hvordan leve med en full sykmelding

  • Vær aktiv – sosialt og fysisk: Aktivitet er bra enten det er på jobb eller privat. Aktivitet opprettholder funksjon og har treningseffekt. Støtt pasienten på at det alltid er riktig å gjøre aktiviteter som hjelper en til å mestre og å finne tilbake til arbeid. Når pasienten har kapasitet til å gjøre en del privat arbeid, bør dere vurdere om det kan være tid for en gradert sykmelding.
  • Følg medisinske råd: Hvis det er viktig at pasienten har aktivitetsbegrensninger i en bestemt periode, forklar grundig hvorfor.
  • Hold døgnrytmen: Sørg for god søvnhygiene.
  • Forsiktig med alkohol: Advar mot endring i alkoholvaner. Vær forsiktig med full sykmelding hos pasienter du vet har et alkoholproblem.
  • Hold kontakt med arbeidsplassen: Oppfordre pasienten til å besøk arbeidsplassen regelmessig for å holde kontakt med leder og kolleger. Stimuler pasienten til å medvirke i sin tilbakeføring i arbeid. Hva kan neste skritt være? Delta i oppfølging og utarbeiding av oppfølgingsplan.
  • Bruk konsultasjonene med din behandler: Skap forståelse for at konsultasjonene kan brukes aktivt for å drøfte forhold som er viktige for å komme tilbake på arbeid.
  • Ta kontakt med bedriftshelsetjenesten: Forklar at bedriftshelsetjenesten kan bidra i spørsmål om helse som har med arbeidsplassfaktorer å gjøre.
  • Del private belastninger: Åpne opp for å se på belastninger både på arbeid og privat.
  • Hvis sykmeldingen gjør det verre (eller pasienten ikke blir bedre): Veiled pasienten om å reagere hvis han blir verre eller fremgangen uteblir. Han bør vurdere om det er bedre å være helt eller delvis i aktivitet på jobb.
  • Som hovedregel bør pasienten arbeide mens han venter på utredning og behandling. Forklar pasienten hvorfor.

Pasienten må skifte arbeid

I noen tilfeller er det klart at pasienten bør og/eller må skifte arbeid for å kunne bedre sin arbeidsevne eller prognose. Det kan pasienten gjøre på flere vis, se Skifte arbeid/yrke på grunn av sykdom.

Pasienten må søke uføretrygd

Det vil i noen tilfeller være klart tidlig i sykmeldingsforløpet at pasienten ikke kommer tilbake i arbeid. Det kan for eksempel dreie seg om alvorlige sykdommer i en terminal fase eller kroniske sykdommer med funksjonssvikt i en alder nær pensjonering.

Det er viktig å huske på at denne pasientgruppen har et minst like stort oppfølgingsbehov som andre. Pasienten må i slike tilfeller støttes på at avslutning av arbeid er rett, at det ikke finnes andre løsninger og at ytelsen han får er en opptjent rettighet.

Du kan også hjelpe pasienten med råd og veiledning om hva som skjer etter sykepengeåret og hvordan pasienten skal gå frem. Arbeidsavklaringspenger AAP (nav.no).

Siste faglige endring: 07. desember 2016