Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.2. Egenmelding ved sykdom

Egenmelding er arbeidstakers melding til arbeidsgiver om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade, uten å legge frem sykmelding. Egenmelding kan kun benyttes for hele fraværsdager. Arbeidsgiver er ikke forpliktet til å yte sykepenger til en arbeidstaker som bare er borte deler av dagen. For å få rett til å bruke egenmelding må man ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder. Arbeidstakeren har en selvstendig egenmeldingsrett overfor hver arbeidsgiver.

I utgangspunktet kan alle virksomheter avtale bruk av egenmelding i hele arbeidsgiverperioden. Antall dager med avtalt egenmelding vil imidlertid variere fra virksomhet til virksomhet. For eksempel vil mange virksomheter som tidligere hadde en samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv ha avtalt rett til opptil åtte kalenderdager egenmelding om gangen, og opp til 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode. Andre virksomheter kan ha avtalt tre sammenhengende kalenderdager med egenmelding, noe som er minimumskravet i folketrygdloven § 8-24.Tre dagers egenmelding kan ikke tas ut torsdag, fredag og mandag i samme periode.

Med mindre annet er avtalt i virksomheten, kan arbeidstakeren kun benytte tre dagers sammenhengende egenmelding fire ganger i løpet av en 12 måneders periode (ikke kalenderår). Selv om en pasient har misforstått dette, kan du ikke tilbakedatere sykmelding uten dokumentasjon for sykdommen på fraværstidspunktet.

Gjentatt egenmelding

Dersom virksomheten ikke har avtalt at arbeidstaker kan benytte egenmelding i hele sykefraværsperioden, må arbeidstaker kontakte sykmelder når egenmeldingsdagene er brukt opp. Dette vil for mange arbeidstakere være etter tre eller åtte egenmeldingsdager. Egenmeldte fraværsdager forut for sykmelding, regnes som brukte egenmeldingsdager.

Egenmelding og sykmelding

Man har ikke rett til å benytte egenmelding ved fravær umiddelbart etter en sykmelding. Man kan etter reglene ikke benytte egenmelding kombinert med gradert sykmelding.

Hvis arbeidstaker er sykmeldt med enkeltstående behandlingsdager, kan han benytte egenmelding dersom han har vært på jobb mellom en behandlingsdag og en egenmeldingsdag.

Egenmelding eller sykmelding fra behandler?

Behandler du en pasient som har et kortvarig behov for full avlastning fra arbeid – uten behov for utredning/behandling - så bør du oppfordre til bruk av egenmelding. En egenmelding kan i større grad ansvarliggjøre den syke ansatte. Egenmelding kan i større grad enn sykmelding gi mulighet for dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Det kan også redusere behovet for å oppsøke legekontoret unødig.

Om pasienten likevel ønsker å få en erklæring på arbeidsuførheten, så skriv en sykmelding.

Miste retten til egenmelding

Retten til å bruke egenmeldinger kan fratas arbeidstakeren dersom vedkommende i løpet av en 12 måneder periode har hatt minst 4 fravær uten legeerklæring (eller 24 egenmeldingsdager) eller dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom.

Siste faglige endring: 26. mai 2020