Hopp til hovedinnholdet

KAPITTEL 9.2
Egenmelding ved sykdom

Egenmelding er arbeidstakers melding til arbeidsgiver om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade, uten å legge frem legeerklæring. Egenmelding kan kun benyttes for hele fraværsdager. Arbeidsgiver er ikke forpliktet til å yte sykepenger til en arbeidstaker som bare er borte deler av dagen. For å få rett til å bruke egenmelding må man ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder. Arbeidstakeren har en selvstendig egenmeldingsrett overfor hver arbeidsgiver.

Tre kalenderdager fire ganger i året (ikke IA-bedrifter)

For ansatte i ikke IA-bedrifter er regelen at egenmelding kan brukes i opptil tre sammenhengende kalenderdager. Tre dagers egenmelding kan således ikke tas ut torsdag, fredag og mandag i samme periode. Dette kan gjøres fire ganger i løpet av en 12 måneders periode (ikke kalenderår).

Selv om en pasient har misforstått dette, kan du ikke tilbakedatere sykmelding uten dokumentasjon for sykdommen på fraværstidspunktet.

IA-virksomheter har flere egenmeldingsdager

I IA-virksomheter kan egenmeldinger brukes i til sammen 24 kalenderdager i løpet av en 12 måneders periode (ikke kalenderår). Det innebærer at egenmelding for eksempel kan benyttes for 24 enkeltdager. Egenmelding i IA-virksomhet kan ikke benyttes i mer enn åtte dager per fraværstilfelle.

Gjentatt egenmelding

Når man har brukt tre (eller 8 ved IA-bedrift) egenmeldingsdager i løpet av en 16 dagers periode (arbeidsgiverperioden) og er syk utover egenmeldingsdagene, må man kontakte sykmelder. Egenmeldte fraværsdager forut for sykmelding, regnes som brukte egenmeldingsdager.

Egenmelding og sykmelding

Man har ikke rett til å benytte egenmelding ved fravær umiddelbart etter en sykmelding. Man kan etter reglene ikke benytte egenmelding kombinert med gradert sykmelding.

Hvis arbeidstaker er sykmeldt med enkeltstående behandlingsdager, kan han benytte egenmelding dersom han har vært på jobb mellom en behandlingsdag og en egenmeldingsdag.

Egenmelding eller sykmelding fra behandler?

Behandler du en pasient som har et kortvarig behov for full avlastning fra arbeid – uten behov for utredning/behandling - så bør du oppfordre til bruk av egenmelding. En egenmelding kan i større grad ansvarliggjøre den syke ansatte. Egenmelding kan i større grad enn sykmelding gi mulighet for dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Det kan også redusere behovet for å oppsøke legekontoret unødig.

Om pasienten likevel ønsker å få en erklæring på arbeidsuførheten, så skriv en sykmelding.

Miste retten til egenmelding

Retten til å bruke egenmeldinger kan fratas arbeidstakeren dersom vedkommende i løpet av en 12 måneder periode har hatt minst 4 fravær uten legeerklæring (24 egenmeldingsdager i IA-bedrifter) eller dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom.

Først publisert: 11. april 2016 Sist faglig oppdatert: 28. november 2016