3. Anbefalt avstand mellom passasjerer og bruk av smittevernutstyr

Det er per i dag lav smitterisiko i Norge. På flyplasser og flyreiser er det gode muligheter for å sørge for at de generelle smitteverntiltakene kan etterleves både før, under og etter reisen. Gode rutiner vil redusere bevegelse og kontakt mellom personer. Hygienetiltak kan styrkes og det kan legges til rette for gode muligheter til å utføre håndhygiene.

Kunnskapen om smitterisikoen for covid-19 om bord på fly er begrenset. Slik smitte er vanskelig å dokumentere, men erfaringene så langt i utbruddet tilsier at det ikke er vanlig at covid-19 smitter på fly[1]. For det beslektede MERS-koronaviruset er det ikke dokumentert smitteoverføring på fly[2], og for influensa er smitte på fly dårlig dokumentert[3].

Smitte på flyreiser kan likevel ikke utelukkes. Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) definerer nærkontakter på fly som passasjerer to seter unna (i alle retninger) den smittede/syke[4]. Denne avstanden er gitt for å fange opp alle som kan ha vært utsatt for smitte. Når det anbefales avstand mellom passasjerer er hensikten å begrense risikoen for smitte. Dråpesmitte skjer vanligvis innenfor en avstand på én meter, og siden andre tiltak vil bidra til å redusere smitterisikoen ytterligere, kan anbefalt avstand mellom passasjerer på fly justeres i gitte situasjoner.

Anbefalt avstand

I flykabinen kan ansikt-til-ansikt kontakt begrenses, og det er god utskiftning og filtrering av luften[5]. Hvis passasjerer og ansatte følger gjeldende råd og anbefalinger og virksomhetene gjennomfører kompenserende tiltak for å begrense smitte, som nevnt over, begrenses smitterisikoen ytterligere.

Helsemyndighetenes generelle anbefaling om minst en meters avstand mellom personer kan derfor fravikes under selve reisen. Personer som reiser med sine nærmeste behøver ikke å holde avstand under reisen. 

For å redusere smitterisikoen betydelig vurderer FHI at ett tomt sete mellom hver passasjer kan tilsvare den generelle oppfordringen om å holde minst 1 meter avstand som gjelder i samfunnet for øvrig. Det er ikke nødvendig med ekstra avstand i flyets lengderetning, på grunn av utskiftning og filtrering av luften, luftstrømmens retning og på grunn av barrieren som seteryggen utgjør. Med passasjer i alle seter i flyet vil smitterisikoen øke, men i hvor stor grad vil avhenge av den generelle smitten i samfunnet. Per 12.06.20 er risikoen i samfunnet lav, og risikoøkningen med passasjerer i alle seter vil være begrenset.  

Smittevernutstyr

Munnbind brukes for smittebeskyttelse for brukeren og/eller for brukerens nærkontakter. Medisinske munnbind (klasse II og IIR) har en har  god filtreringseffekt, og det er disse munnbindene som brukes i helsetjenesten. Ved mangelsituasjoner skal medisinske munnbind reserveres til helsetjenesten.

Ikke-medisinske ansiktsmasker, dvs. hjemmelagde eller fabrikkproduserte ansiktsmasker av tekstiler, papir eller annet materiell, har ukjent filtreringseffekt. Disse ansiktsmaskene beskytter først og fremst personer rundt brukeren mot dråpesmitte. De beskytter i mindre grad brukeren selv. Feil bruk av ikke-medisinske ansiktsmasker kan medføre økt risiko for smitte. Håndtering av brukte ansiktsmasker og økt berøring av ansiktet kan også føre til smitterisiko[6].

Munnbind er ikke er anbefalt som tiltak for befolkningen per i dag i Norge. Vurderingen av dette tiltaket er gjort på grunnlag av tilgjengelig kunnskap om ønskede og uønskede effekter ved bruk av munnbind, og forekomsten av smitte i samfunnet i dag. Det kan likevel være situasjoner utenfor helsetjenesten der det kan være aktuelt eller ønskelig å bruke munnbind etter individuell vurdering. Det kan være for å redusere risiko for smitte dersom smitterisikoen i området er høy, eller for personer med særlig høy risiko for alvorlig sykdom [6] . Bruk av munnbind eller ikke-medisinske ansiktsmasker kan likevel ikke veie opp for, eller erstatte, andre forebyggende tiltak, slik som økt avstand mellom passasjerene i kabinen. 

Det europeiske luftfartsbyrået, EASA, har anbefalt at medisinske munnbind skal benyttes ved flyreiser, fra terminal til terminal, og spesielt dersom avstand ikke kan opprettholdes. Ikke-medisinske ansiktsmasker anbefales ikke ved flyreiser. Dersom munnbind skal benyttes på flyreiser bør det legges til rette for at munnbind er tilgjengelig for alle reisende, og at munnbind er tilgjengelig på flyplassen. Flyselskapet det bør gis opplæring og informasjon om korrekt bruk i flykabinen.   

Bruk av engangshansker er heller ikke anbefalt som generelt smitteverntiltak. Det er i utgangspunktet ikke anbefalt at ansatte bruker hansker ut over de situasjonene der dette vanligvis benyttes. Engangshansker reduserer ikke behov for god håndhygiene, og langvarig bruk av hansker utgjør sannsynligvis en økt smitterisiko.

Fotnoter:

[1] https://www.iata.org/en/programs/safety/health/diseases/
[2] https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-guidelines-infectious-diseases-transmitted-aircraft-ragida-middle
[3] https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-guidelines-infectious-diseases-transmitted-aircraft-ragida
[4] https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-contact-tracing-public-health-management
[5] https://www.iata.org/en/programs/safety/health/diseases/
[6] https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-reducing-covid-19-transmission

Sist faglig oppdatert: 15. juni 2020