KAPITTEL 3
Anbefalt avstand mellom passasjerer og bruk av smittevernutstyr

Det er per i dag lav smitterisiko i Norge. På flyplasser og flyreiser er det gode muligheter for å sørge for at de generelle smitteverntiltakene kan etterleves både før, under og etter reisen. Gode rutiner vil redusere bevegelse og kontakt mellom personer. Hygienetiltak kan styrkes og det kan legges til rette for gode muligheter til å utføre håndhygiene.

Kunnskapen om smitterisikoen for covid-19 om bord på fly er begrenset. Slik smitte er vanskelig å dokumentere, men erfaringene så langt i utbruddet tilsier at det ikke er vanlig at covid-19 smitter på fly[1]. For det beslektede MERS-koronaviruset er det ikke dokumentert smitteoverføring på fly[2], og for influensa er smitte på fly dårlig dokumentert[3].

Smitte på flyreiser kan likevel ikke utelukkes. Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) definerer nærkontakter på fly som passasjerer to seter unna (i alle retninger) den smittede/syke[4]. Denne avstanden er gitt for å fange opp alle som kan ha vært utsatt for smitte. Når det anbefales avstand mellom passasjerer er hensikten å begrense risikoen for smitte. Dråpesmitte skjer vanligvis innenfor en avstand på én meter, og siden andre tiltak vil bidra til å redusere smitterisikoen ytterligere, kan anbefalt avstand mellom passasjerer på fly justeres i gitte situasjoner.

Anbefalt avstand

I flykabinen kan ansikt-til-ansikt kontakt begrenses, og det er god utskiftning og filtrering av luften[5]. Hvis passasjerer og ansatte følger gjeldende råd og anbefalinger og virksomhetene gjennomfører kompenserende tiltak for å begrense smitte, som nevnt over, begrenses smitterisikoen ytterligere.

Helsemyndighetenes generelle anbefaling om minst en meters avstand mellom personer kan derfor fravikes.

FHI vurderer at ett tomt sete mellom hver passasjer gir tilstrekkelig avstand i flykabinen, og at også midtgangen gir tilstrekkelig avstand mellom passasjerer. Det er ikke nødvendig å legge inn ekstra avstand mellom seteradene i flyets lengderetning, på grunn av utskiftning og filtrering av luften, luftstrømmens retning og på grunn av barrieren som seteryggen utgjør.

Reisende som tilhører samme husstand kan sitte ved siden av hverandre.

Smittevernutstyr

Munnbind brukes for smittebeskyttelse for brukeren og/eller for brukerens nærkontakter. Medisinske munnbind (klasse II og IIR) har en har  god filtreringseffekt, og det er disse munnbindene som brukes i helsetjenesten. Det er i dag mangel på medisinske munnbind, og disse skal derfor reserveres til helsetjenesten.

Ikke-medisinske ansiktsmasker, dvs. hjemmelagde eller fabrikkproduserte ansiktsmasker av tekstiler, papir eller annet materiell, har ukjent filtreringseffekt. Disse ansiktsmaskene beskytter først og fremst personer rundt brukeren mot dråpesmitte. De beskytter i mindre grad brukeren selv. Feil bruk av ikke-medisinske ansiktsmasker kan medføre økt risiko for smitte. Håndtering av brukte ansiktsmasker og økt berøring av ansiktet kan også føre til smitterisiko[6].

Folkehelseinstituttet utelukker ikke en viss smittereduserende effekt av ikke-medisinske ansiktsmasker. Bruk av ikke-medisinske ansiktsmasker kan vurderes dersom andelen av befolkningen som er smittet, uten å ha symptomer, viser seg å være høy[7]. Bruk av ikke-medisinske ansiktsmasker kan likevel ikke veie opp for, eller erstatte, andre forebyggende tiltak, slik som økt avstand mellom passasjerene i kabinen. Per i dag anbefales derfor ikke bruk av ikke-medisinske ansiktsmasker ved flyreiser.

Bruk av engangshansker er heller ikke anbefalt som generelt smitteverntiltak. Det er i utgangspunktet ikke anbefalt at ansatte bruker hansker ut over de situasjonene der dette vanligvis benyttes. Engangshansker reduserer ikke behov for god håndhygiene, og langvarig bruk av hansker utgjør sannsynligvis en økt smitterisiko.

Fotnoter:

[1] https://www.iata.org/en/programs/safety/health/diseases/
[2] https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-guidelines-infectious-diseases-transmitted-aircraft-ragida-middle
[3] https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-guidelines-infectious-diseases-transmitted-aircraft-ragida
[4] https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-contact-tracing-public-health-management
[5] https://www.iata.org/en/programs/safety/health/diseases/
[6] https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/renhold-og-hygiene/?term=&h=1
[7] https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-reducing-covid-19-transmission

Sist faglig oppdatert: 28. april 2020