Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Endringslogg

21. juni

 • Endringer i tråd med gjenåpningsplanens trinn 3.
 • Anbefalt gruppestørrelse ved organisert trening i breddeidrett er økt til 30 personer innendørs og 40 personer utendørs i alle aldersgrupper.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i konkurranser og på arrangementer innendørs- og utendørs nasjonalt.
 • Voksne kan få unntak fra 1-metersregelen ved idrettsaktivitet utendørs og innendørs. Unntaket gjelder kun der det er nødvendig for normal utøvelse av selve aktiviteten, 1-meters regelen gjelder ellers, f.eks. før og etter aktivitet og i pauser.
 • Voksne kan få unntak fra 1-metersregelen ved idrettsarrangementer, f.eks. kamper og konkurranser, innen samme region/krets. Dette gjelder bare dersom det er nødvendig for å utøve aktiviteten.
 • Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner. Høyt smittetrykk er kommuner med strenge lokale tiltak regulert gjennom covid-19-forskriften kapittel 5A til C eller gjennom tilsvarende lokal forskrift.
 • Personer som ikke er beskyttet, og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med forhøyet smittenivå.
 • Oppdateringer for antall deltakere ved arrangementer innendørs og utendørs. Dersom det er flere kohorter, skal det være to meters avstand mellom kohortene.
  • Innendørs uten koronasertifikat:
   400 personer uten faste (200 x 2 kohorter), tilviste plasser
   1000 personer med faste, tilviste plasser
  • Innendørs med koronasertifikat:
   50 % kapasitet opp til maks 1000 personer (500 x 2 kohorter) uten faste, tilviste plasser
   50 % kapasitet opp til maks 2500 personer (500 x 5 kohorter) med faste, tilviste plasser
  • Utendørs uten koronasertifikat:
   Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter) uten faste, tilviste sitteplasser
   2000 personer (500 x 4 kohorter) med faste, tilviste plasser
  • Utendørs med koronasertifikat:
   50 % kapasitet opp til maks 2000 personer (500 x 4 kohorter) uten faste, tilviste plasser
   50 % kapasitet opp til maks 5000 personer (500 x 10 kohorter) med faste, tilviste plasser.
 • Lagt til lenke til tilleggskrav til arrangør dersom arrangementet gjennomføres med koronasertifikat og testkrav.
 • Fjernet anbefaling om å begrense deltakelse i flere idrettsaktiviteter.

18. juni

 • Lagt inn lenker til nyhetssak om lettelser i forbindelse med trinn 3 i gjenåpningen som innføres 18.–20. juni.

1. juni

 • Anbefalt gruppestørrelse ved organisert trening i breddeidrett og kultur- og fritidsaktiviteter er økt til 20 personer innendørs og 30 personer utendørs i alle aldersgrupper 
 • Barn og unge kan trene og konkurrere på tvers av kommunegrenser så lenge smittesituasjonen lokalt tillater det.
 • Ved innendørs arrangementer på offentlig sted er antallet deltagere økt til 50 personer uten faste, tilviste plasser, likevel 100 personer på arrangement for utøvere under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune. 200 personer med faste tilviste plasser
 • Tiltak for å hindre smittespredning mellom kommuner er omtalt spesielt
 • Noe omstrukturering i kapittelet Smitteforebyggende tiltak ved trening, sammenslåing av anbefalinger.

21. mai

 • Lagt inn lenker til hvilke lettelser som skjer når trinn 2 i gjenåpningen gjennomføres fra torsdag 27. mai.

7. mai

 • Fjernet omtale av hvilke personer som er inkludert ved deltakelse ved toppidrettsarrangementer.

16. april

 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand
 • Presiseringen av 2 meters avstand mellom personer der det er mulig, er tatt bort, 1 meter gjelder.
 • Det er mulig å arrangere arrangementer for kommunens innbyggere, så lenge lokal smittesituasjon tilsier det. Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.
 • Oppdatering av antallsbegrensningene innendørs for publikum, følgende gjelder: 10 personer på innendørs arrangement, likevel 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. 50 personer på idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år som tilhører samme kommune.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene. 
 • Det er gjort noen omstruktureringer av tekst for å forbedre lesbarheten. 

26. mars

 • Det er en generell anbefaling om at alle planlagte arrangementer avlyses eller utsettes.
 • Det er forbudt å organisere innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • Ved idrettsaktivitet anbefales 1 meter, men det er gjort en presisering om å holde 2 meters avstand til andre der det er mulig.
 • Antallet deltakere på arrangementer er redusert. Innendørs arrangement: 10 personer, likevel 20 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser og 50 personer for utøvere under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune. Utendørs arrangement: 50 personer.

23. februar

 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 • På idrettsarrangementer innendørs for barn og unge under 20 år kan det være inntil 50 personer til stede, eller 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
 • Utendørs er grensen 200 på idrettsarrangementer, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere.
 • Ved arrangementer må publikum sitte på faste tilviste plasser, tidligere har det vært anbefalt fastmonterte plasser.
 • Ved idrettsarrangementer for personer under 20 år, skal alle som er til stede, inkludert utøvere og støtteapparat, inngå i beregningen av det totale antallet personer. Dette inkluderer også foresatte. Det anbefales at antall støttepersonell, foresatte og tilskuere begrenses så langt det er mulig.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.

4. februar 2021

 • Ved høy smitterisiko i samfunnet, tilsvarende smitterisikonivå 4, anbefales det å unngå organisert trening i ishaller for lagidretter slik som ishockey. Individuelle skøyteaktiviteter som ikke innebærer nærkontakt kan foregå så lenge det er mulig å holde god avstand til andre utøvere (minst 1 meter).

22. januar 2021

 • Ikke gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres
 • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand – minst 1 meter.
 • Det anbefales at det ikke gjennomføres idrettsarrangementer inntil videre. Det innebærer at kamper, cuper, stevner mv. som samler barn og unge under 20 år avlyses eller utsettes.
 • Etablering av rutiner for å unngå trengsel i garderober omtales.
 • Oppdatering av omtalen av smittsomhet, symptomer og hva du skal gjøre ved mistanke om sykdom.

8. januar

 • Reiser i inn- og utland frarådes frem til 18. januar. 
 • Det anbefales at utendørs arrangementer som samler deltagere fra ulike geografiske områder i Norge ikke gjennomføres i denne perioden, da dette innebærer reiseaktivitet og mulighet for kontakt mellom personer fra ulike deler av landet, med mulig spredning av smitte. Lokale utendørs arrangementer med deltagere fra samme kommune /region og som ikke innebærer aktivitet innendørs kan gjennomføres så lenge gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer for arrangementer følges.

4. januar 2021

Satt inn faktabokser med tidsavgrensede anbefalinger 4.–18. januar 2021 som gjelder overordnet for idrettsveilederen (veilederen for øvrig er ikke endret). Perioden ble i etterkant forlenget til 19. januar.

 • Alle organiserte idrettsaktiviteter innendørs anbefales utsatt til etter 18. januar, inklusive aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter. Alternativ trening kan gjennomføres ute så lenge meteren overholdes.
 • Aktiviteter utendørs for barn, unge og voksne kan i perioden gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand, én meter. Utendørsaktiviteter som f.eks. fotball, bandy og ski, må gjennomføres uten kontakt for alle aldersgrupper.
 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland frem til 18. januar.
 • De fleste av arrangementene vil ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses. Se for øvrig regler for arrangementer.
 • Toppidrett som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

9. november 2020

 • Endrede regler for arrangementer: Innendørs er det en grense på 50 personer ved arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Det er gjort presiseringer knyttet til arrangementer utendørs der det er mulig å opprettholde 1-meters regelen. Eksempler på aktiviteter kan være slalåm, skøyter og enkeltstart i langrenn/turrenn.

30. oktober 2020

 • Nytt avsnitt innledningsvis om økt oppmerksomhet mot utsatte barn og unge
 • Presisering av avstandskrav ved arrangementer
 • Poengtert ansvaret til arrangøren ved gjennomføring av arrangementer
 • Presisering at unntaket om avstand også gjelder for støtteapparat
 • Utendørs er det på offentlig sted som hovedregel tillatt å gjennomføre arrangementer med inntil 200 personer til stede.
 • Det er tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs der inntil 600 personer er til stede samtidig, hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Det skal fortsatt være minst to meter avstand mellom kohortene og det må være minst en meter mellom deltakerne i hver kohort.
 • Det vil fremdeles være en grense på 200 personer som kan delta på innendørs arrangementer.
 • Nærmere råd om behov for ventilasjon ved innendørsaktiviteter.

12. oktober 2020

 • Breddeidretten for voksne over 20 år gjenåpnes for normal trening. Det åpnes for fase 1, med utgangspunkt i idrettens faseinndelte gjenåpningsprosess (idrettsforbundet.no). I kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd må kommunene vurdere om gjenåpningen av breddeidretten for voksne bør utsettes frem til smitten er under kontroll.
 • Det er åpnet for utendørsarrangementer med inntil 600 personer til stede samtidig, fordelt på kohorter med inntil 200 personer. Det skal være minst to meter avstand mellom kohortene og det må være minst en meter mellom deltakerne i hver kohort. Det vil fremdeles være en grense på 200 personer som kan delta på innendørs arrangementer.
 • Generelt anbefales å sikre god ventilasjon i lukkede omgivelser og tette rom. I tette rom uten ventilasjonssystem, anbefales det å lufte regelmessig. For øvrig bør ventilasjon følge vanlige rutiner.
 • Ved trening med høy intensitet, for eksempel ved kondisjonstrening i sal, bør avstand mellom personer økes til minst 2 meter. Under høyintensitetstrening produseres det mer dråper og risikoen for smitte øker. Økt avstand og god ventilasjon vil kunne redusere denne risikoen.
 • Presisering om at for barn til og med barneskolealder vil det kunne være utfordrende å sørge for avstand mellom barna gjennom hele aktiviteten. Ved aktiviteter som innebærer faste deltakere er det derfor ikke nødvendig at barn til og med barneskolealder holder avstand til hverandre, i tråd med råd gitt i veiledere for barnehager og skoler (udir.no).
 • Presisering om at i aldersgruppen som omfatter ungdomsskole og videregående skoler bør det være en meters avstand mellom utøverne unntatt der det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten.

29. september 2020

 • Lagt inn forbehold om lokale tiltak på forsiden

24. september 2020

De viktigste endringene i denne utgaven er:

 • I tråd med andre veiledere er veilederen noen omstrukturert.
 • Trafikklysmodellen er tatt vekk.
 • Smitteverntiltak som kan være aktuelle å anbefale ved økt smitterisiko er omtalt.
 • Nyansering av region og idrettskrets.
 • Presisert at treningskamper uten publikum innenfor et idrettslag ikke regnes som arrangement.
 • Omstrukturering av avsnittet «Kontaktreduserende tiltak» samt enkelte mindre justeringer.
 • Avsnittet «Forsterkede smittereduserende tiltak for toppidrettsutøvere med nærkontakt» er tatt ut.
 • Presisering at anbefalingen om minst 1 meters avstand gjelder i alle situasjoner utover selve idrettsaktiviteten, for eksempel i pauser, før/etter aktivitet mv.
 • Presisering av at idrettslaget bør sørge for god oversikt over grupper slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt.

13. august 2020

 • Endring i kapittel 2 - redusert kontakt mellom personer: presisering: Barn og unge under 20 år kan drive med flere idrettsaktiviteter parallelt og således delta i flere grupper per uke. 

1. august 2020 

Oppdatert 4. versjon er publisert 1. august 2020. De viktigste endringene i denne utgaven er:

 • Fra 1. august gjelder unntak fra kravet om minst 1 meters avstand i forbindelse med idrettsarrangement innen kretsen for barn og unge under 20 år.  

18. juni 2020

Oppdatert 3. versjon er publisert 18. juni 2020. De viktigste endringene i denne utgaven er:

 • Endring fra 50 til 200 personer ved arrangementer
 • Toppidrettsutøvere kan ha nærkontakt der dette er nødvendig for normal utøvelse av idrettsaktiviteten. Dette fordrer at toppidrettsutøverne følger de anbefalte forsterkede smittereduserende tiltakene og egen veiledning fra NIF og eventuelle særforbund. Kulturdepartementet definerer i samråd med NIF og helsemyndighetene hvilke utøvere som anses som toppidrettsutøvere.
 • Unntak for kravet om minst 1 meters avstand i forbindelse med arrangementer for enkelte grupper.
  • toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement
  • spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller
  • personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud i regi av idretten, samt de som står for arrangementet.
 • Garderober kan holdes åpne

Det ble dessuten fjernet midlertidige noter av 12. og 15. juni som viste til disse kommende endringene, og innledningskapittelet ble delt opp i to underkapitler.

2. juni 2020

Kap 4 – Tabell for risikovurdering ved planlegging av organisert aktivitet: Fjernet risikofaktoren «Deltakere fra ulike geografiske områder» fra skjemaet.

28. mai 2020

Veilederen ble først publisert 11. mai 2020. Oppdatert 2. versjon er publisert 28. mai 2020. De viktigste endringene i denne utgaven er:

 • Inndeling i grønt, gult og rødt tiltaksnivå (trafikklysmodell) for trening innen organisert idrett.
 • Det er åpnet for unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand for barn og ungdom til og med 19 år under trening innen organisert idrett.
 • Råd om rengjøring av felles utstyr er justert.

Sist faglig oppdatert: 21. juni 2021