Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9. Når det er konkludert

Spesialisthelsetjenesten skal innen 10 virkedager sende informasjon til pasienten om hvorvidt han eller hun har fått rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Det er utarbeidet maler for informasjon til pasientene

9.1 Informasjon til pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten

Hvis pasienten har fått rett til nødvendig helsehjelp, skal det i svarbrevet informeres om den juridiske fristen for start helsehjelp. Det skal informeres om pasienten får frist for start utredning eller start behandling.

I tillegg skal det informeres om tidspunkt for når utredning eller behandling skal settes i gang (oppmøtetidspunkt). Tidspunkt for oppmøte skal i de tilfellene hvor det er mulig, være en dato og et klokkeslett (time). Tidspunktet som det informeres om, bør i alle tilfeller ikke overskride et tidsintervall på en uke. Dersom den juridiske fristen er kortere enn fire måneder, bør oppmøtetidspunktet angis som en dato og klokkeslett, mens dersom fristen er lengre enn fire måneder fram i tid, kan oppmøtetidspunkt gis innenfor et ukeintervall. Dersom pasienten ikke har fått en konkret time for første oppmøte i spesialisthelsetjenesten, skal hun eller han opplyses om at informasjon om time kommer i eget brev.

I svarbrevet vil pasienten som oftest få to tidspunkter å forholde seg til. Det ene er tidspunktet/tidsintervallet da pasienten skal møte opp enten til utredning eller behandling, og det andre tidspunktet er den juridiske fristen som det er knyttet pasientrettigheter til.

Pasienten skal også få informasjon om klageadgang, klagefrist og den nærmere fremgangsmåten ved klage, pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2 tredje ledd.

Henviser skal ha samme informasjon.

9.2 Informasjon til pasienter som ikke har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten

Dersom den som vurderer henvisningen kommer til at pasienten ikke har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, skal både pasienten og henviser få beskjed om dette.

I svarbrevet skal pasienten informeres om klageadgang, klagefrist og den nærmere fremgangsmåten ved klage, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2.

Selv om pasienten ikke har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten kan pasienten ha rett til helsehjelp som kan ivaretas i primærhelsetjenesten, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd.

Siste faglige endring: 06. oktober 2015