Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10. Prioriteringsveilederne og pakke- og pasientforløp

Pasienter med tilstander som omfattes av pakke- og pasientforløpene, skal også rettighetsvurderes i samsvar med pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften og få en juridisk bindende frist.

10.1 Frister i prioriteringsveilederne

Fristene helsetjenesten setter med bakgrunn i anbefalingene i prioriteringsveilederne er juridisk bindende, jf. pasient- og brukerrettighetslovens § 2-2 a. Alle pasienter som får rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten skal i løpet av vurderingsperioden, det vil si innen 10 virkedager, få en frist for når helsehjelpen senest skal starte. Fristen skal settes etter en vurdering av nytte, alvorlighetsgrad og ressursbruk, og den skal være medisinsk forsvarlig. Fristen uttrykker det som er siste frist for når de aktuelle helsehjelpstiltakene må starte for å få et forsvarlig forløp. Start av helsehjelp kan være både utredning og behandling.

10.2 Pakkeforløp og Nasjonale pasientforløp

Pakkeforløp og pasientforløp er nasjonale standardiserte forløp. Formålet med pakkeforløpene for kreft er at kreftpasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Pakkeforløp for kreft skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasientene gjennom bedre forløp ved mistanke om kreft.

Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus skal gi pasienter behandlingsforløp som er helhetlige og forutsigbare, uten unødig ventetid.

Pakke- og pasientforløpene og forløpstidene er ikke juridiske rettigheter. Det er bare manglende overholdelse av den juridisk bindende fristen, som er knyttet til varsling av Helfo. Dersom spesialisthelsetjenesten ikke kan starte helsehjelp før den juridiske fristen utløper, eller dersom oppstartstidspunktet må endres slik at den juridiske fristen ikke overholdes, skal spesialisthelsetjenesten kontakte Helfo. Helfo skal informere pasienten og gi alternativt sted for helsehjelp dersom pasienten ønsker det. Tilsvarende gjelder altså ikke hvis forløpstidene i pakke- og pasientforløpene ikke overholdes.

For pasienter med tilstander som skal følge Pakkeforløp for kreft og Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus er den juridiske fristen en ekstra sikkerhet for at utredning og/eller behandling starter innen forsvarlig tid.

Siste faglige endring: 31. mai 2024