Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8. Informasjon til pasienten om konklusjonen

Spesialisthelsetjenesten skal innen 10 virkedager sende informasjon til pasienten om hvorvidt hen har fått rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten.

8.1 Informasjon til pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten

Pasienten har rett til å få en vurdering fra spesialisthelsetjenesten av om hen har rett til nødvendig helsehjelp innen 10 virkedager etter at spesialisthelsetjenesten har mottatt henvisningen. Dette framgår av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2 a andre ledd.

Pasienten skal samtidig få informasjon om tidsfristen som er fastsatt for når helsehjelpen senes skal være påbegynt.

Pasienten har også rett til å få fastsatt et konkret tidspunkt for oppstart av helsehjelpen innenfor denne tidsfristen (oppmøtetidspunkt).

Tidspunkt for oppmøte skal i de tilfellene hvor det er mulig, være en dato og et klokkeslett (time). Tidspunktet som det informeres om, bør i alle tilfeller ikke overskride et tidsintervall på en uke. Dersom den juridiske fristen for oppstart helsehjelp er kortere enn fire måneder, bør oppmøtetidspunktet angis som en dato og klokkeslett, mens dersom fristen er lengre enn fire måneder fram i tid, kan oppmøtetidspunkt gis innenfor et ukeintervall. Dersom pasienten ikke har fått en konkret time for første oppmøte i spesialisthelsetjenesten, skal hen opplyses om at informasjon om time kommer i eget brev.

I svarbrevet vil pasienten som oftest få to tidspunkter å forholde seg til. Det ene er tidspunktet/tidsintervallet da pasienten skal møte opp, og det andre tidspunktet er den juridiske fristen for når helsehjelpen senest skal være påbegynt og som det er knyttet pasientrettigheter til.

Henviser skal ha samme informasjon som pasienten.

Pasienten skal også informeres om klageadgangen, klagefristen og den nærmere fremgangsmåten ved klage, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2.

Pasienten har deretter rett til et faglig forsvarlig pasientforløp, se kapittel 9.

8.2 Informasjon til pasienter som ikke har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten

Dersom den som vurderer henvisningen kommer til at pasienten ikke har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, skal både pasienten og henviser få beskjed om dette.

I svarbrevet skal pasienten informeres om klageadgang, klagefrist og den nærmere fremgangsmåten ved klage, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2.

Selv om pasienten ikke har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten kan pasienten ha rett til helsehjelp som kan ivaretas i primærhelsetjenesten, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 andre ledd.

Siste faglige endring: 31. mai 2024