Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Prioriteringsveilederne som verktøy ved rettighetstildeling

Prioriteringsveilederne skal være et praktisk hjelpemiddel for helsepersonellet som skal ta stilling til om en pasient som er henvist, har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten eller ikke. Veilederne skal bidra til at rettighetsvurderingen av "like" pasienter er uavhengig av klinisk fagområde, hvor i landet de bor og hvilket sykehus de henvises til. De som rettighetsvurderer henvisningene må derfor ha en felles forståelse av lov og forskrift som regulerer pasientrettighetene.

Prioriteringsveilederen for hvert enkelt fagområde består av en liste over tilstander med veiledende rettighet og frist for hver tilstand innenfor det aktuelle fagområdet. Fristen er angitt i kalenderuker. For hver tilstand er det en oversikt over individuelle forhold som skal vurderes før det blir konkludert om rettighet og frist for den enkelte pasient. Denne listen er ikke uttømmende, andre individuelle forhold kan også være aktuelle å vurdere for den enkelte pasient. Det er fordi prioriteringsveilederne inneholder anbefalinger på gruppenivå, mens pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften omhandler individuelle pasienters rettigheter. Individuelle forhold kan tilsi at rettighetsstatus og/eller frist blir annerledes for den aktuelle pasienten enn for tilstandsgruppen som pasienten tilhører.

Prioriteringsveilederne inneholder også en fagspesifikk innledning som beskriver spesielle forhold ved det aktuelle fagområdet.

Tilstandene i prioriteringsveilederne er ment å dekke 75-80 % av problemstillingene som tas opp i henvisningene. Pasienter med andre og sjeldnere tilstander skal også vurderes i samsvar med pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften, selv om disse tilstandene ikke er omtalt i prioriteringsveilederne. Det betyr at pasienter med disse tilstandene også kan ha rett på nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten.

Enkelte fagområder har også med tilstander der anbefalingen er at pasienten ikke gis rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Også denne anbefalingen gjelder på gruppenivå. Det kan være individuelle forhold hos den enkelte pasient som likevel tilsier at det skal gis rett. For pasienter tilhørende tilstandsgrupper som på gruppenivå i utgangspunktet ikke har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten er det spesielt viktig at spesialisten nøye vurderer individuelle forhold før det konkluderes. Pasienter som ikke har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten skal ikke settes på venteliste, men pasient og henviser skal informeres om beslutningen.

Prioriteringsveilederne er ikke medisinskfaglige veiledere som viser hva slags helsehjelp det er forventet at norsk helsetjeneste skal tilby en pasientgruppe. De er et bindeledd mellom helsefaget og regelverket om prioritering. I likhet med direktoratets øvrige veiledere, er anbefalingene i prioriteringsveilederne ikke bindende for tjenesteyteren. Dersom tjenesten velger en annen praksis enn den som foreslås i prioriteringsveilederne, bør den være basert på en konkret og begrunnet vurdering for hvorfor veilederens anbefaling ikke følges. Det er spesialisten/teamet som er ansvarlig for vurderingene og for avgjørelsene om rettighet og frist for start helsehjelp for den enkelte pasient.

Kravet til medisinsk forsvarlighet gjelder for hele henvisningsforløpet, fra henvisning mottas til pasienten er utskrevet.

Henvisningsforløp

Figur 1: Viser hvor i henvisningsforløpet prioriteringsveilederen skal brukes.
Figur 1: Viser hvor i henvisningsforløpet prioriteringsveilederen skal brukes.

Slik brukes prioriteringsveilederne

 1. Vurder henvisningen.
 2. Finn den tilstanden som passer best for henvisningen.
 3. Gjør en selvstendig vurdering av henvisningen med hensyn til de to inngangsvilkårene for rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten: Forventet nytte og et rimelig forhold mellom forventet ressursbruk og forventet nytte.
  • Sammenlikne egne vurderinger med vurderingene i prioriteringsveilederen.
  • Vurder individuelle forhold.
 4. Foreta en helhetlig vurdering av den aktuelle henvisningen, og konkluder med ett av følgende for hver pasient:
  • Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten.
  • Pasienten har ikke rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten.
 5. Dersom det gis rett til nødvendig helsehjelp, vurder nytte, alvorlighet og forventet ressursbruk:
  • Sammenlikne egne vurderinger med anbefalingen i prioriteringsveilederen.
  • Vurder individuelle forhold.
  • Avgjør hva som er en faglig forsvarlig frist for når helsehjelp senest skal starte.
 6. Ansvarlig behandler/enhet angir en dato (eventuelt dato med et tidsintervall som ikke bør overstige en uke) for når pasienten skal kalles inn. Oppmøtetidspunkt skal være før den juridiske fristen for når helsehjelp senest skal settes i gang.
 7. Gi tilbakemelding til pasient og henvisende instans om utfallet av vurderingen.

Oppdatering av prioriteringsveilederne

Prioriteringsveilederne vil i løpet av 2024/2025 revideres. Dette kapittelet vil bli oppdatert når de er endret.

Siste faglige endring: 31. mai 2024