Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 8.Beliggenhet

Ved valg av beliggenhet for ny virksomhet som omfattes av forskriften, skal det tas hensyn til trafikkforhold, luftforurensning, støy, klimaforhold og risikofaktorer i miljøet, samt områdets utforming og topografi.
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 8
Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Ved valg av beliggenhet for nye skoler skal det tas hensyn til forskriftens formål om at skolen skal fremme helse og trivsel og forebygge skader. Beliggenheten er en viktig del av det totale miljøet til elevene. Beliggenheten bør vurderes i forhold til skolens formål, elevenes alder og oppholdstid. I vurderingen av beliggenhet vil det være rom for skjønn, der svakheter på enkelte områder kan kompenseres av andre særlige kvaliteter. Skolen bør lokaliseres slik at den oppleves som en naturlig del av nærmiljøet for dem som oppholder seg både i og utenfor skolen.

Viktige momenter ved valg av ny beliggenhet er ulykkesrisiko, støy, luftforurensning, grunnforurensning, tilgjengelighet, adkomst, trafikkmønster, parkeringsforhold, gang- og sykkelveier, tur- og rekreasjonsområder, lokalklimatiske forhold, solforhold, rasfare, radon, oversvømmelse og avstand til kraftlinjer og transformatorstasjoner. Disse momentene skal ivaretas gjennom ordinær planlegging og byggesaksbehandling etter plan og bygningsloven. Godkjenningsmyndigheten etter denne forskriften bør inn tidlig i kommuneplanleggingen og bidra til at disse momentene ivaretas.Helsedirektoratet har utarbeidet en momentliste for ivaretagelse av folkehelse i arealplaner.

God praksis i kommunen forutsetter følgende:

  • Rutiner for å ta godkjenningsmyndigheten og andre aktuelle samarbeidsparter, f.eks. planmyndigheten, helsetjenesten, bedriftshelsetjenesten og andre, med på samråd når det gjelder valg av beliggenhet for skolen.
  • Rutiner som sikrer at konsekvenser av ulike helse- og miljøfaktorer som kan ha innvirkning på elevenes helse og trivsel, vurderes ved valg av beliggenhet.