Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Metode og prosess

Innspill til veilederen?

Vi ønsker innspill til veilederen for å gjøre den best mulig for målgruppene. Vi ønsker tilbakemelding på:

  • om strukturen er hensiktsmessig for målgruppene
  • spørsmål som ikke er dekket av veiledningen
  • om veiledningen er forståelig
  • hva som bør veiledes på bedre

Frist for innspill: 15. oktober 2023. Se høringssiden.

Om forskriften og veileder

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger (lovdata.no) har som overordnet formål å bidra til at miljøet i barnehager, skoler, skolefritidsordninger og leksehjelpsordninger fremmer barns og elevers helse, trivsel, lek og læring, samt at sykdom, skade og alvorlige hendelser forebygges. Forskriften skal sikre at hensynet til barn og elever blir ivaretatt allerede ved planlegging av nye barnehager og skoler, ved vesentlige endringer av eksisterende barnehager og skoler og ved den daglige driften.

Ny forskrift er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i folkehelseloven, og trådte i kraft fra 1. juli 2023.

Veilederens formål

Denne veilederen skal fremme enhetlig fortolkning og etterlevelse av dette regelverket i barnehagen, skolen og skolefritidsordninger, også i forbindelse med utøvelse av faglig skjønn.

Målgruppe

Veilederen retter seg primært mot barnehagen og skolens eier, elever, ansatte og foreldre, men også tilsynsmyndigheten og andre med ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

Innhold

Innholdet i veilederen er knyttet opp til de ulike bestemmelsene i forskriften om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

Innholdet i veilederen er ikke rettslig bindende, men inneholder veiledning om hvordan regelverket skal tolkes og anbefalinger og råd for hvordan kravene i forskriften kan eller bør følges opp. Veiledningen inneholder også henvisninger til faglige anbefalinger, annet regelverk og andre myndigheter der det er relevant. Bestemmelsene i forskriften stiller krav til resultat og ikke krav til fremgangsmåte, og vil dermed være fleksible og gi rom for tilpasning til lokale forhold.

Der veiledningen bruker «skal», betyr det at anbefalingen/rådet er basert på lov eller forskrift, eller når det er så klart faglig forankret at det sjelden er forsvarlig ikke å gjøre som anbefalt.

Når det står «bør» eller «anbefaler» er det en sterk anbefaling/råd som vil gjelde de aller fleste.

Når det står «kan» er det en svak anbefaling/råd der ulike valg kan være riktig for de ulike virksomhetene.

Endringer i veiledningen

Fra to veiledere til én veileder til forskriften

Veiledningen er laget som én veileder til forskriften, og er ikke delt for barnehager og skoler. Innholdet i veiledningen er i stor grad lik for barnehager og skoler. Der det er ulike faglige anbefalinger som gjelder for barnehage eller skole, vil dette følge av veiledningen.

«God praksis»-punktliste er tatt ut av veiledningen

Veiledning til tidligere forskrift inneholder en punktliste om hva som er god praksis knyttet til de ulike bestemmelsene. Vi har mottatt ulike innspill på punktlisten. Noen mener at listen er pedagogisk og nyttig, andre mener at punktlisten ikke er tydelig nok på hva som er krav og hva som er faglige råd, og at krav kan oppleves svekket fordi de fremstilles som god praksis.

På bakgrunn av innspillene har direktoratet tatt ut «God praksis»-listen, og hatt fokus på at veiledningen som gis er fremstilt pedagogisk. Direktoratet vil vurdere å legge inn eksempler på rutiner som bør vurderes som del av internkontrollen etter at veiledningen har vært på høring.

Faglige normer er videreført med mindre det er grunnlag for noe annet

I hovedsak videreføres henvisninger til faglige normer som er en del av tidligere veiledning.

Dersom faglige normer endres, vil dette organiseres som parallelle prosesser i tråd med utredningsinstruksen, og tas inn i denne veiledningen når det er ferdig.

Veiledere som utgår

Miljø og helse i barnehagen (veileder IS-2072) og Miljø og helse i skolen (veileder IS-2073) erstattes i sin helhet av den nye veilederen.

Anbefalinger for praktisk inneklimaarbeid i barnehager og skoler (rapport IS-2480) utgår som følge av ny veiledning. Innhold som bør videreføres fra rapporten er tatt inn i denne veilederen.

Involvering

Helsedirektoratet inviterte til et innspillsmøte høsten 2019 for å kartlegge behovene knyttet til revisjon av veiledning.

I 2020 ble det etablert en referansegruppe med representanter fra tilsynsmyndighet i tre kommuner, som ble utvidet til seks kommuner i 2021.

Underveis i arbeidet med utvikling av veiledningen er det opprettet dialog med andre fagmyndigheter med ansvar for tilgrensende regelverk, herunder Utdanningsdirektoratet, Arbeidstilsynet og Direktoratet for Byggkvalitet. Dialogen har vært sporadisk og over relativt lang tid, som følge av tiden som har gått fra forskriften var på høring til den ble vedtatt. I tillegg har Folkehelseinstituttet bidratt inn i veiledningen til flere av kravene til miljø og helse.

For å sikre brukermedvirkning i veiledningsarbeidet, legger direktoratet opp til en innspillsprosess etter at veiledningen er publisert – se høringssiden.

Forhold til annet regelverk

Barnehager, skoler og skolefritidsordninger er underlagt krav etter flere andre lover og forskriftsbestemmelser, i tillegg til forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Se

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger regulerer i hovedsak det fysiske miljøet. Barnehageloven, opplæringsloven og privatskoleloven regulerer også krav til miljøet i barnehager, skoler og skolefritidsordninger, herunder krav og oppfølging av psykososialt miljø.

Opplæringsloven § 9 A-2 hjemler retten til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse trivsel og læring. Opplæringsloven § 9 A-7 stiller krav til det fysiske miljøet, og må ses i sammenheng med forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Se også forskrift om rammeplan for skolefritidsordning (lovdata.no).

Barnehageloven kapittel VIII om psykososialt barnehagemiljø skal sikre et trygt og godt barnehagemiljø. Se også forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (lovdata.no).

De ansatte er omfattet av arbeidsmiljøloven. Krav til det fysiske miljøet for elever og barn er i mange tilfeller tilsvarende som kravene i arbeidsmiljølovgivningen. Barnas behov er avgjørende for om kravene i forskriften om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger er oppfylt.

Krav eller normer fastsatt etter annet regelverk er også veiledende for hva som er helsemessig tilfredsstillende og forsvarlig etter denne forskriften. Byggteknisk forskrift stiller krav til inneklima og helse ved oppføring av byggverk, se byggteknisk forskrift kapittel 13 (lovdata.no), herunder ventilasjon, lyd, lys, fukt, radon mv. Virksomheten må sørge for at vurderingen etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger foretas med utgangspunkt i barnas behov.

Sist faglig oppdatert: 30. juni 2023