Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 4.Ansvar. Internkontroll

Leder av virksomheten har ansvar for å påse at bestemmelsene i eller i medhold av denne forskrift overholdes, og skal rette seg etter de pålegg som kommunen til enhver tid gir.
Virksomhetens eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem.
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 4
Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Ansvar

For både offentlige og private skoler og tilsvarende virksomheter vil ansvaret for skolebygget og for selve driften av skolen ofte være lagt til ulike enheter. Det er derfor viktig at disse enhetene avklarer roller og ansvar i henhold til forskriftens bestemmelser. Disse avklaringene må fremgå av internkontrollen.

Skoleeier

  • Kommunen er eier av kommunale skoler (til vanlig representert ved rådmannen).
  • Fylkeskommunen er eier av videregående opplæringstilbud (til vanlig representert ved fylkesrådmannen).
  • Foreninger, foreldre, organisasjoner, aksjeselskap osv. eier private skoler.

Eier har ansvaret for å påse at et internkontrollsystem er etablert i skolen og for at skolen har godkjenning (se § 6). Eier har også ansvar for å legge til rette for at skolen kan drives i tråd med forskriftens krav

Leder av skolen

Rektor (eller tilsvarende stilling) er skolens leder.

Lederen er ansvarlig for at det etablerte internkontrollsystemet følges opp, og har plikt til å gi relevant informasjon til elever foresatte, jf. § 5 andre ledd.

En skole må forholde seg til mange ulike regelverk, og felles for mange av disse er krav til internkontrollsystem. Se også IK-Bygg, et verktøy for bedre eierskap, forvaltning og bruk av bygg (www.ikbygg.no).

Internkontroll

Internkontroll er en kontroll skolen selv utfører, og som dokumenterer at regelverk etterleves på en systematisk måte. Skolen skal altså vite hva den skal gjøre, gjøre det, og etterpå kunne dokumentere at den har gjort det. Internkontrollsystemet skal gjøre det enkelt å drive kontinuerlig forbedringsarbeid i skolen. De fleste virksomhetene som forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler gjelder for, er også underlagt forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften) hvor § 5 redegjør for innholdet i internkontrollen. Arbeidet med internkontrollen skal skje i samarbeid med ansatte, elevene, foreldre eller foresatte gjennom skolens samarbeidsorganer. Internkontrollen skal dokumenteres i den form og omfang som er nødvendig på bakgrunn av den aktiviteten som drives, størrelsen på virksomheten og hvilke risikoforhold som gjør seg gjeldende.

Krav til skriftlige rutiner vil generelt gjelde der mangel på slik dokumentasjon kan ha negativ innvirkning på elevenes miljø.

Rutiner veilederen henviser til som «god praksis», bør innarbeides i internkontrollsystemet.

God praksis i skolen forutsetter følgende:

  • Et etablert internkontrollsystem som ivaretar bestemmelsene i forskriften på en systematisk måte.
  • Internkontrollsystemet skal være skriftlig i henhold til internkontrollforskriftens § 5.
  • Det er foretatt en avklaring av roller og ansvar i henhold til forskriftens bestemmelser mellom involverte enheter som drifter virksomheten.
  • Alle regelverkskrav er samlet i ett internkontrollsystem.
  • Utarbeidelsen og regelmessig oppdatering av skolens internkontrollsystem skjer i samarbeid med eier, ansatte og foresatte/foreldre gjennom skolens samarbeidsorganer.
  • Eier har tilrettelagt for at skolen kan oppfylle forskriftens krav