Lovtekst:

I denne forskrift forstås med;

  • a) Internkontroll: Å påse at krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift overholdes.
  • b) Internkontrollsystem: Systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. De systematiske tiltakene skal være beskrevet i administrative prosedyrer.

Kilde: lovdata.no