Lovtekst:

Virksomheten skal håndtere og oppbevare avfall på en hygienisk betryggende måte slik at ulemper, herunder smittefare, unngås.

Avfall skal oppbevares forsvarlig. Egnede beholdere skal finnes i tilstrekkelig antall og være hensiktsmessig og forsvarlig plassert.

Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Forskriften omfatter helsemessige og hygieniske forhold ved avfallet så lenge det er på skolens område. Forurensingsloven og lokale forskrifter kommer til anvendelse når avfallet er plassert i kommunale avfallsbeholdere. Avfall er en betydelig miljøbelastning og det bør være et mål for skolen å produsere så lite avfall som mulig. Hvordan og hvor avfallet oppbevares og hvilke rutiner som benyttes for innsamling har betydning for å få til en hygienisk og helsemessig forsvarlig håndtering. Det har også betydning for det estetiske inntrykket for de som oppholder seg på skolen og i omgivelsene. Risikoforhold som kan oppstå i forbindelse med avfall er: Smittespredning ved for eksempel smittespredning via rotter, fluer osv. og via håndtering og direkte kontakt med avfallet. Luktproblemer og risiko for brann er andre forhold som kan oppstå.

For å redusere avfallet ved skolen bør elever og lærere få informasjon om og ta del i avfallsreduserende tiltak.

Spesialavfall som for eksempel lyspærer, batterier, elektronisk utstyr, kjemikalier og rengjøringsmidler må samles inn og leveres på gjenvinningsstasjon eller andre steder i samråd med renovasjonsvesenet.

Avfallsbrenning skal ikke skje på skolens område. Mange kommuner har forbud mot avfallsbrenning.

God praksis i skolen forutsetter følgende:

  • En avfallshåndtering som ikke medfører smittefare, luktulemper eller risiko for ulemper med skadedyr.
  • Rutiner for håndtering av spesialavfall.
  • Avfallsbeholdere er plassert slik at brannrisiko reduseres mest mulig.
  • Oversikt over hvem skolen kontakter dersom det oppstår problemer med avfallshåndteringen.