Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 23.Sanitære forhold

Virksomheten skal ha et tilstrekkelig antall tilgjengelige toaletter og vasker. Sanitære anlegg skal ha hygienisk tilfredsstillende utforming, kapasitet og standard.
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 23
Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Sanitæranlegg omfatter toaletter, vasker, dusjer, garderober, drikkevannsfontener m.v. De sanitære forhold må tilpasses de aktuelle aldersgruppenes behov og det enkelte roms funksjoner. I sanitæranlegg er det spesielt viktig med et grundig renhold med hensyn til smittevern og god ventilasjon for å fjerne lukt og

fuktighet som kan føre til vekst av mikroorganismer. Skader på sanitæranlegg bør utbedres så snart som mulig. Ved eventuelle fuktskader bør disse utbedres så raskt det lar seg gjøre for å unngå negative konsekvenser for inneklimaet.

Det er viktig å avslutte renholdet av sanitæranlegg med å spyle rent alle slukene. En slik rengjøringsmåte forutsetter rett materialvalg når det gjelder gulv og vegger og god helning til sluk.

Standarden på sanitæranleggene, toalettene, håndvasken med varmt og kaldt vann, eventuelt dusjanleggene, har betydning for elevenes trivsel. Noen elever opplever å bli utsatt for krenkende adferd som mobbing og fotografering i forbindelse med dusjing etter gymtimer. Skolen bør forebygge dette ved fysiske og holdningsskapende tiltak. Jf. §§ 9 og 12.

Det anbefales minimum ett toalett pr 20 elever. Enkelte toaletter bør nås fra utearealet. Desentraliserte toaletter anbefales istedenfor fellestoaletter.

For nye bygninger og ved rehabilitering settes det krav til kapasitet, standard og utforming i TEK 10. Dersom det er flere toaletter i et sanitæranlegg, bør disse ha vegger fra gulv til tak for å hindre innsyn. For sanitæranlegg i tilknytning til spiserom og kantiner kommer også matlovgivningen til anvendelse.

God praksis i skolen forutsetter følgende:

  • Antall toaletter/håndvasker er lett tilgjengelige og tilpasset behovet til skolen. Minst ett toalett pr. 20 elever og minst ett skal være rullestolstilpasset.
  • Toalettene er lett tilgjengelige og minst ett nås fra uteområdene.
  • Alle toaletter har såpedispenser, tørkemulighet og varmt og kaldt vann.
  • Sanitæranleggene har en utforming, kapasitet og standard som er tilpasset skolens størrelse og elevenes behov både med hensyn til hygieniske forhold og for å hindre mobbing og utrygghet.
  • Sanitæranleggene rengjøres regelmessig og har god ventilasjon.
  • Fysiske og holdningsskapende tiltak for å forebygge krenkende adferd i forbindelse med bruk av skolens dusj- og toalettanlegg.