Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha tilfredsstillende lydforhold.
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 21
Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Støy er definert som uønsket lyd. Individuelle forskjeller kan være avgjørende for om man har et støyproblem eller ikke. Støy oppleves som slitsomt, og kan derfor medvirke til stress og helseplager over tid, selv om støyen i seg selv ikke er så høy at den gir hørselsskade. Akseptabelt støynivå vil avhenge av ulike forhold som tid og sted, lydens art og subjektive forhold. Norsk Standard NS 8175:2012 og TEK 10 setter krav til lydforholdene i nye skoler og barnehager. For eksisterende barnehager byggemeldt før 2008 benyttes NS 8175:2008.

I skolen vil det være tre hovedkilder til støy:

  • Støy fra tekniske installasjoner som vifter, tørkeskap, ulike maskiner osv.
  • Støykilder i rommet, for eksempel forårsaket av elevenes aktivitet.
  • Utendørskilder til støy som vegtrafikk, anleggsvirksomhet eller næringsvirksomhet.

Universell utforming og støy

Nye skolebygninger skal tilfredsstille kravene til universell utforming i plan- og bygningsloven. Det betyr at verdiene for bakgrunnsstøy, støy fra tekniske installasjoner og etterklangstid må være tilstrekkelig lave (for mer informasjon vises det til Norsk Standard NS 11001). Bakgrunnsstøy av alle slag (også musikk) fører til problemer ved alle former for hørselshemning. Dersom skolen ligger i nærheten av trafikkert vei, jernbane eller over en tunnel, vil den kunne utsettes for vibrasjoner og/eller strukturlyd.

Gode lydforhold kan oppnås bl.a. ved å ha hensiktsmessig akustisk demping og luftlydisolasjon samt ved å sørge for romdisponering, plassering og bruk som gir gode lydforhold. Klager på støy og etterklang i eksisterende skoler må undersøkes nærmere i et samarbeid mellom skolen og byggeier.

God praksis i skolen forutsetter følgende:

  • Lydisolasjon mellom rom samt utforming og akustikk som sikrer tilfredsstillende lydforhold og god taleforståelse.
  • NS 8175:2012 om lydforhold legges til grunn for planlegging av nye skoler eller ved rehabilitering/endringer som er søknadspliktige etter plan og bygningsloven. For virksomheter byggemeldt før 2012 legges NS 8175:2008 til grunn
  • Det gjennomføres regelmessige vurderinger av lydforholdene i skolen, både innendørs og på uteområdet.
  • Aktivitetene er tilrettelagt slik at innendørsstøy reduseres mest mulig.