Lovtekst:

Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som praktisk mulig.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Barn og ungdom er utsatt for infeksjoner og andre smittsomme sykdommer fordi de ofte befinner seg der mange personer er samlet. Folkehelseinstituttet har utarbeidet faglige råd for smittevern i barnehager og skoler.

I forbindelse med russefeiring er det blitt satt søkelys på smittsom hjernehinnebetennelse. Folkehelseinstituttet har utarbeidet veiledningsmateriell om dette for elever og foresatte. Det anbefales at ungdom som deltar i russefeiring, vaksinerer seg mot smittsom hjernehinnebetennelse.

Skadedyr kan forekomme i skolen, og noen av dem kan utgjøre en smitterisiko. Bekjempelse av skadedyr er derfor viktig, men den må utføres slik at elevene ikke utsettes for kjemiske bekjempelsesmidler (jf. skadedyrforskriften).

Generelle hygieneregler

Spredning av smittsomme sykdommer i skolen forebygges best ved å ha gode generelle hygienerutiner som:

  • Såpe og eventuelt spritdispenser og papirhåndklær ved alle håndvasker.
  • Vask av hendene etter toalettbesøk.
  • Bruk av engangshansker ved stell av blødende sår og neseblødninger mv.
  • Til rengjøring ved søl av blod på gjenstander, gulv osv., benyttes vanlige rengjøringsmidler.

Risiko for smitte av legionella er i hovedsak knyttet til tekniske innretninger som for eksempel dusj- og varmtvannsanlegg. Det bør gjennomføres en risikovurdering av varmtvannsanlegget i skolen og så utarbeides rutiner for forebygging av fremvekst og spredning av legionella. Det viktigste grepet for å forebygge legionella er at dusjanlegg gjennomspyles med vann over 70 grader C, og at dusjhoder desinfiseres med jevne mellomrom (ref. FHI vannrapport 118).

God praksis i skolen forutsetter følgende:

  • Rutiner som sikrer at faglige råd fra Folkehelseinstituttet følges.
  • Rutiner for varsling til smittevernlegen om utbrudd av smittsomme sykdommer.
  • Rutiner for varsling av foreldre/foresatte ved utbrudd eller hyppig forekomst av smittsomme sykdommer.