Virksomheten skal ha førstehjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde og av tilfredsstillende standard. Utstyret skal være forsvarlig plassert. Virksomhetens eier skal sørge for at alle ansatte er kjent med hvor utstyret oppbevares og hvordan førstehjelp ytes.
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 15
Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Alle ansatte skal ha nødvendig kompetanse innen førstehjelp, og skolen skal ha tilstrekkelig utstyr tilgjengelig og komplett til enhver tid. Skoler bør ha flere førstehjelpsskap avhengig av virksomhetens størrelse, antall og type spesialrom osv. I spesialrom med maskiner o. l. bør førstehjelpsutstyr være tilgjengelig for alle brukere. Ansatte som har ansvar for elever i forbindelse med svømmeopplæring og på tur til vann/sjø, skal ha årlig oppdatert kompetansebevis for «Livredning for personale i skole og barnehage», jf. opplæringsloven § 12.1 og rundskriv 1-2008 fra Utdanningsdirektoratet med hensyn til dette. Drukningsforebyggende råd har utarbeidet en brosjyre om barn, vann og sikkerhet. (www.skafor.org). For spesialrom hvor man arbeider med kjemikalier, biologiske materialer, maskiner osv. finnes det også bestemmelser om førstehjelpsutstyr gitt med hjemmel i skoleregelverket. Også Arbeidstilsynets bestemmelser vil være relevante her.

Elevene bør i nødvendig utstrekning få førstehjelpsopplæring. Det bør også avklares hvilket ansvar som påhviler praktikanter og vikarer. Rutiner som omfatter melding til hjem/foresatte om når det skal meldes og om hva, skal være en naturlig del av et internkontrollsystem.

God praksis i skolen forutsetter følgende:

  • Alle ansatte, herunder vikarer og praktikanter, får opplæring i førstehjelp, og kompetansen vedlikeholdes jevnlig. Hvilke ansatte som har deltatt på førstehjelpskurs og kurs i livredning, dokumenteres.
  • Ansatte som har ansvar for svømmeopplæring eller er med elever på tur til vann/sjø, har årlig oppdatert kompetansebevis for «Livredning for personale i skole og barnehage», jf. opplæringsloven §12-1 og rundskriv 1-2008-Utdanningsdirektoratet.
  • Alle ansatte vet hvor førstehjelpsutstyret oppbevares og kan benytte det. Det finnes «førstehjelpspakker» som tas med på tur. Plasseringen av utstyret er vurdert i forbindelse med risikovurderingen.
  • Førstehjelpsutstyret kontrolleres og etterfylles regelmessig.
  • Rutiner for varsling av foresatte ved uforutsette hendelser og uhell.