Lovtekst:

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges.

Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner.

Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle, herunder barn og elever.

Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Skolens sikkerhets- og beredskapsarbeid skal forebygge at ulykker skjer og medvirke til at uønskede hendelser får så begrensede skadelige konsekvenser som mulig. Arbeidet med sikkerhet og beredskap skal integreres i skolens daglige drift. Skolen har ansvar for elevenes sikkerhet i hele skoletiden enten de befinner seg på skolens område eller er på turer og utflukter (ref.forskrift til opplæringsloven § 8-4).

For både offentlige og private skoler vil ofte ansvar for noe av sikkerhetsarbeidet (f.eks. kontroll av uteområde, lekeplassutstyr, apparater i gymsal og spesialrom, skadedyrbekjempelse mv.) være lagt til annen enhet enn skolen selv. Det er derfor viktig for skolen å avklare roller og ansvar knyttet til dette.

Trafikksikkerhet handler både om fysisk tilrettelegging av trafikkforholdene og holdninger og adferd hos elevene, foresatte og ansatte. Trygg trafikk har utarbeidet kriterier for en trafikksikker skole. Det er viktig at de ansatte har oppdatert kunnskap om gjeldende regelverk for sikring av elever under transport enten det benyttes bil, buss, sykkel eller gange.

Representanter for foreldrene og elevene bør involveres i forhold som angår sikkerhet i skolen. Eksempel på sjekkliste for sikkerhet på ute- og inneområdet finnes på hjemmesidet for Forum for miljø og helse www.fmh.no.

Der det benyttes maskinelt utstyr i undervisningen eller for spesialrom hvor det benyttes kjemiske produkter, gjelder Arbeidstilsynets bestemmelser om sikkerhetsmessige krav. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin forskrift om sikkerhet på lekeplassutstyr må ivaretas. Det samme gjelder krav til rutiner, utstyr og øvelser etter Brannvernloven. Skolen er i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven definert som særskilt brannobjekt, og det stilles derfor spesielle krav til organisering og dokumentasjon av brannsikkerheten. Kravene er gitt i forskrift om brannforebyggende tiltak. Det stilles bl.a. krav om opplæring, øvelser, informasjon og kontroll- og vedlikeholdsrutiner. Råd og hjelp for å vurdere daglige risiko og sårbarhets situasjoner finnes i heftet «Dagros», et praktisk eksempel skolen kan benytte for å kartlegge risiko i forbindelse med turer og aktiviteter. Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer. Ulykker og skader som skjer i skoletiden, bør registreres og inngå i skolens systematiske sikkerhetsarbeid, slik at lignende fremtidige hendelser kan unngås og at sikkerhetsarbeidet kan evalueres. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder i beredskapsplanlegging, «Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner».

Dersom skolen har lekeapparater er det direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som fører tilsyn med forskrift om sikkerhet på lekeplassutstyr.

God praksis i skolen forutsetter følgende:

  • Avklaring av roller og ansvar for arbeidet med sikkerhet og helsemessig beredskap internt og overfor andre involverte enheter, f.eks. en eiendomsavdeling.
  • Jevnlige risikovurderinger som legges til grunn for skolens forebyggende arbeid.
  • Oppdatert beredskapsplan, varslingsrutiner, samt rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner.
  • Opplæring i sikkerhetsarbeid og bruk av sikkerhetsutstyr. Rutiner for sikkerhet på tur og andre aktiviteter utenfor skolens område som både ansatte, elever og foreldre er kjent med.
  • Rutiner for registrering og oppfølging av ulykker, skader og nestenulykker.
  • Foresatte og elevene involveres når det gjennomføres vernerunder.
  • Sjekklister for sikkerhet på ute- og inneområdet.
  • Beredskapsgruppe med et spesielt ansvar for å utvikle og vedlikeholde skolens beredskapsplan.