De deler av virksomhetens innendørs arealer som er i daglig bruk, skal ha forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredstillende metoder.

Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig i innendørs arealer.

Uteområdet og tekniske anlegg skal vedlikeholdes og rengjøres etter behov.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 13
Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Renhold

Renhold er summen av de oppgavene som må utføres for å holde et område rent. Sammenhengen mellom støv og helseplager hos følsomme elever med astma og allergi er godt dokumentert. Hensikten med renhold er å redusere forekomsten av støvpartikler, allergener og smittestoffer. Et godt renhold skal bidra til å oppnå trivsel, hygiene og godt inneklima samtidig som det forlenger levetiden på materialer og inventar. For å oppnå dette må renholdet gjennomføres etter en plan.

Skriftlige renholdsplaner utarbeides i samarbeid med skolen og renholdsansvarlig, og skal omfatte:

 • Arbeidstid for regelmessig/daglig/ukentlig renhold.
 • Hva som utføres i regelmessig/daglig/ukentlig renhold.
 • Plan for periodisk renhold/hovedrenhold – utføres sjeldnere.
 • Plan for lettere vedlikehold.
 • Bygg, etasje, romtype, rengjøringsareal, gulvbelegg, frekvens og kvalitetsprofil.
 • Beregnet renholdstid – minimum akseptert renholdstid.
 • Alle forhold av betydning for renholdsbehovet, for eksempel møblering, ventilasjonskanaler, lysarmaturer og avfallshåndtering.
 • Relevante rutiner, for eksempel renholdsinspeksjoner, tider for renholdet og sikkerhetsrutiner knyttet til oppbevaring av nøkler, låsing og alarmer.
 • Plan for støvtørking av høye flater, vask av vegger og tak, ventiler mv.
 • Skolens medvirkning i renholdet.

Datablad som redegjør for hvilke rengjøringsmidler og eventuelle kjemikalier som benyttes, bør være lett tilgjengelig for personalet i skolen. Rengjøringsprodukter og rengjøringsmetoder bør vurderes med tanke på å unngå allergi og helseplager. Det vil blant annet si minst mulig bruk av kjemikalier og parfymerte renholdsprodukter.

Sintef Byggforsk har utgitt råd og anbefalinger for effektivt og kvalitetsbevisst renhold i skoler og barnehager (700.212). Databladet omhandler krav og forutsetninger, renholdsmetoder, rengjøringskvalitet og utforming av renholdssystem, samt hvordan man kan organisere og følge opp renhold i skoler og barnehager.

NS-INSTA 800 er en utbredt nordisk renholdsstandard for fastlegging og vurdering av rengjøringskvalitet. Kvalitetsstyrt renhold etter denne standarden kan gjøre hovedrengjøring i skoler overflødig. Dette forutsetter at det regelmessige renholdet omfatter alle overflater i lokalene: gulv, innredning og inventar, vegger og himling. I enkelte lokaler er det lite hensiktsmessig at det regelmessige renholdet omfatter alle overflater, for eksempel i gymnastikksaler og andre steder med høy takhøyde. Der vil det fortsatt være behov for hovedrengjøring. Det samme gjelder alle lokaler med fet tilsmussing, for eksempel skolekjøkken, kantiner osv.

Vedlikehold

Med vedlikehold menes tiltak for å opprettholde teknisk og funksjonell standard. Et planlagt, forebyggende vedlikehold er avgjørende for at skolebygg med installasjoner skal fungere som forutsatt i sin levetid. Vedlikehold starter allerede i planleggingsfasen av nytt bygg. Det bør velges løsninger og produkter som er enkle å vedlikeholde. Ved ferdigstillelse av et nytt bygg bør det følge en grundig vedlikeholdsdokumentasjon for alle deler av bygget og de tekniske anleggene som skal vedlikeholdes, og driftspersonellet som skal stå for vedlikeholdet, bør gjennomgå grundig opplæring. Se også www.ikbygg.no.

God praksis i skolen forutsetter følgende:

 • Oppdatert renholdsplan som omfatter daglig og periodisk renhold, renhold på uteområdet og tekniske anlegg, samt rutiner for hvor ofte planen skal revideres.
 • Renholdsplan for nybygg og større ombygginger foreligger også i byggeprosessen.
 • Regler for hvordan elever, ansatte og andre som bruker skolens inne- og uteområder kan bidra for å forenkle renhold og vedlikehold ved for eksempel oppbevaring av yttertøy, ordenselevenes ansvar.
 • En renholdsansvarlig har den daglige kontakten med renholderne.
 • Rutiner for håndtering av bortfall av renholdet i perioder med f.eks. sykdom eller streik.
 • Eier/leder av skolen sørger for at renholdspersonell har nødvendig kunnskap om renholdets betydning for innemiljø og smittespredning.
 • Vedtatt plan for vedlikehold av skolebygningen.