Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 12.Psykososiale forhold

Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold.
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 12
Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Med psykososiale forhold menes de mellommenneskelige forholdene på skolen, i motsetning til for eksempel det fysiske miljøet som er knyttet til skolens fysiske område som uteareal, skolebygninger og lignende. Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Denne forskriften sammen med §§ 9a-1 og 9a-3 i opplæringsloven skal sikre dette.

Skolemiljøet skal være fritt for krenkende adferd og skolen skal arbeide for et miljø som fremmer elevenes helse, trivsel og læring.

Trivsel er en viktig del av det positive helsebegrepet. Hva elevene i skolen selv forteller gjennom ord, handling og atferd, og hva foreldrene forteller, vil være helt sentrale informasjonskilder om trivsel og psykososial helse.

Mistrivsel og dårlige psykososiale forhold i skolen kan gi mange utslag, eksempelvis psykisk tretthet, konsentrasjonsvansker, spisevegring, angst og nedsatt motstandskraft mot sykdom.

Det som innvirker på på elevenes psykososiale forhold, er ofte sammensatt av mange forhold. Det er derfor viktig, ut fra et forebyggende og helsefremmende perspektiv, å ha regelmessige møter mellom skolen, elevene og foreldre og eventuelt en representant fra skolehelsetjenesten.

I møtet mellom skolen foreldrene og elevene kan man drøfte:

 • Trivselsmessige og psykososiale forhold i skolen.
 • Hvilke fysiske og psykiske miljøfaktorer som påvirker disse forholdene i skolen og hva som må gjøres for å påvirke dem i riktig retning.
 • Innholdet i rutiner og planer for forebygging av krenkende adferd.
 • Innholdet i rutiner for håndtering av alvorlige, uforutsette hendelser som ulykker, dødsfall o.l.
 • Hva som oppfattes som et godt psykososialt miljø, hva krenkende adferd er, hva terskelen for å gripe inn er og når skoleledelsen skal varsles.

Elevers og foreldres ansvar og rettigheter

Utdanningsdirektoratet har gitt en oversikt over elevers og foreldres ansvar og rettigheter i norsk skole. I et rundskriv (2010) utdyper Utdanningsdirektoratet elevenes rett til et godt psykososialt miljø etter opplæringslovens kapittel 9 a. Det er også utarbeidet egne brosjyrer til de ulike målgrupper som elevene, foreldrene og skolens arbeidsmiljøutvalg som gir mer detaljert informasjon om plikter og rettigheter.

God praksis i skolen forutsetter følgende:

 • Oversikt over det psykososiale miljøet i skolen.
 • Plan for skolens systematiske og kontinuerlige arbeid for å oppnå et godt psykososialt miljø og rutiner for oppdatering og oppfølging av planen.
 • Metoder og rutiner for avdekking av krenkende adferd og oppfølging av eventuelle hendelser.
 • Rutiner for samarbeid mellom skolen og foresatte om det forebyggende og holdningsskapende arbeidet.
 • Rutiner for samarbeid med helsestasjonen, PPT og barnevern.
 • Rutiner for håndtering av alvorlige, uforutsette hendelser som ulykker, dødsfall o.l.