Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 10.Muligheter for aktivitet og hvile mv

Virksomheten skal planlegges og drives slik at den dekker ulike behov for aktivitet og hvile.
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 10
Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Lek og fysisk aktivitet er grunnleggende for fysisk og psykisk velvære. Det bør være arealer og utstyr nok til lek og varierte aktiviteter som fremmer bevegelsesglede, gir allsidig bevegelseserfaring og mulighet for opplevelse av mestring av både fysiske og sosiale ferdigheter ute og inne for ulike aldersgrupper og ulike funksjonsnivåer. De minste elevene bør ha mulighet til å bruke skjermede områder for sine aktiviteter. 

Deler av lokalene til skolefritidsordning bør forbeholdes rolige aktiviteter som kan gi avslapning og hvile. Helsedirektoratet anbefaler at alle barn og unge er fysisk aktive ca. 60 minutter hver dag og aktiviteten kan deles opp i kortere perioder. Siden barn og unge oppholder seg store deler av dagen på skolen, bør det tilrettelegges for fysisk aktivitet der som er så allsidig som mulig. Utdanningsdirektoratet har en idèbank med forslag til fysisk aktivitet i skolen.

Fra 1. august 2009 har elever på 5.–7. års trinn en forskriftsfestet rett til jevnlig fysisk aktivitet utenom kroppsøvingsfaget. Formålet er å legge til rette for en mer variert og aktiv skoledag for elevene. Retten er hjemlet i opplæringsloven § 2-3 tredje ledd (ref. rundskriv fra Utdanningsdirektoratet).

God praksis i skolen forutsetter følgende:

  • Inne- og uteområdene fremmer elevenes motoriske utvikling og behov for fysisk utfoldelse. 
  • Inne- og uteområdene gir rom for egen- og voksenstyrt aktivitet, for rolig lek og sosialt fellesskap.