Lokalene og uteområdet skal være utformet og innredet slik at forskriftens formål ivaretas.

Funksjonshemmedes behov skal ivaretas.

Virksomheten skal være utformet og innredet slik at tilfredsstillende renhold og avfallshåndtering er mulig.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 9
Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Bestemmelsene omfatter barnehagens totale ute- og inneareal, og må ses i sammenheng med krav satt i sentrale forskrifter vedrørende byggetekniske krav (TEK 10) og krav til universell utforming, samt formålsparagrafen i barnehageloven. Det kan også være at arealkrav og utforming er styrt av lokalt vedtatte bestemmelser og retningslinjer.

Universell utforming

Universell utforming innebærer at tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne i størst mulig grad løses gjennom tiltak integrert i produktutforming, arkitektur, planlegging og tjenesteyting. En funksjonshemming kan være synshemming, hørselshemming, fysisk eller psykisk utviklingshemming eller en skjult funksjonshemming som astma/allergi, diabetes osv.

Utforming og innredning både på ute- og inneområder skal ivareta barnas behov for sikkerhet samtidig som det skal legges til rette for kreativ utfoldelse, trivsel og gode psykososiale forhold. Nye barnehager eller barnehager som renoveres, skal være universelt utformet. Dette er også stadfestet i plan- og bygningsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Eksisterende barnehager må starte planleggingen av arbeidet med tilrettelegging både av ute- og innearealet så snart de blir kjent med at et barn med nedsatt funksjonsevne skal begynne. Kunnskapsdepartementets temahefte om fysisk miljø omhandler inne- og utemiljøet generelt, men gir også råd om utforming som tar hensyn til funksjonsnedsettelser.

Ut fra hensynet til barn med allergi/overfølsomhet eller særlig risiko for dette, frarådes bruk av teppegulv i barnehagen. Ut fra samme hensyn bør det ikke finnes allergifremkallende planter ute eller inne.

Innearealene

Veiledende norm for størrelsen på inneareal (Utdanningsdirektoratet) er 4 kvadratmeter pr. barn over tre år og om lag en tredel mer pr. barn under tre år. De ansattes arbeidsmiljøforhold reguleres av arbeidsmiljøloven med forskrifter. Det er de rommene som står til disposisjon til barnas aktiviteter, som tas med i arealberegningen.

Følgende rom regnes ikke med til leke- og oppholdsarealet: Personalrom, kontorer, vaskerom, stellerom, toaletter, oppbevaringsrom, inngang (grovgarderobe) o.l. For barnehager som tar imot barn mellom 0–3 år, er stellerom og hvilerom nødvendig.

Det finnes ulike driftsformer for barnehager tilpasset lokale behov og lokale forhold. Nye former som gårdsbarnehager, barnehagebusser, friluftsbarnehager osv. forekommer. Dersom kriteriene i denne forskriftens § 2 er oppfylt, skal kravene i forskriften følges uansett driftsform. På hjemmesidene til Forum for miljø og helse er det eksempler på sjekklister for ute- og inneområder i en  barnehage.

Utearealene

Utemiljøet utformes slik at alle barn får gode muligheter til å delta aktivt i lek og andre aktiviteter. I tilretteleggingen av det fysiske miljøet må det tas hensyn til at barn i ulike aldre og med ulikt ferdighetsnivå skal bruke de samme arealene (jf. Rammeplan for barnehagen). Utearealet bør som minstemål være seks ganger så stort som innearealene (det vil si ca. 24 m2 for barn over 3 år og 33 m2 under 3 år). Dersom disse kravene er vanskelige å oppfylle for eksempel i bystrøk, må det tas en helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle når det gjelder hvilke parker og friområder som finnes i nærmiljøet, og hvordan barnehagen har tenkt å benytte disse. Barnas sikkerhet må i så fall vies spesiell oppmerksomhet.

Renhold og avfallshåndtering

Utformingen av barnehagens områder både inne og ute vil ha betydning for muligheten til å få til et effektivt og godt renhold. Ved inngangspartiet bør det velges løsninger for utforming og materialbruk som gjør at minst mulig sand og skitt dras med inn, og det bør være mulighet for spyling utendørs. Plassering av avfallsbøtter og rutinene for tømming av disse samt ordensregler, kan ha betydning for hvordan de som bruker barnehagen kan bidra til et rent miljø.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:

  • Utforming og innredning av barnehagen ivaretar formålsbestemmelsen og de forhold som forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager omhandler.
  • Universell utforming er lagt til grunn ved utforming av nye barnehager, og ved endring/renovering som krever ny søknad etter plan og bygningloven.
  • Rutiner som sikrer nødvendig tilrettelegging for barn med funksjonsnedsettelser før de starter i barnehagen og eventuelt dersom behov for tilpasning oppstår.
  • Det kan dokumenteres rutiner for et trygt og sikkert renhold og avfallshåndtering både med hensyn til utearealene og barnehagebygningen.
  • Utearealer som tilrettelegger for variert fysisk aktivitet og ivaretar behovet for sikkerhet og universell utforming.