Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ved valg av beliggenhet for ny virksomhet som omfattes av forskriften, skal det tas hensyn til trafikkforhold, luftforurensning, støy, klimaforhold og risikofaktorer i miljøet, samt områdets utforming og topografi.
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 8
Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Ved valg av beliggenhet for nye barnehager skal det tas hensyn til forskriftens formål om at barnehagen skal fremme helse og trivsel og forebygge skader. Beliggenheten er en viktig del av det totale miljøet til barna. Beliggenheten bør vurderes i forhold til barnehagens formål, barnas alder og oppholdstid. I vurderingen av beliggenhet vil det være rom for skjønn, der svakheter på enkelte områder kan kompenseres av andre særlige kvaliteter. Barnehagen bør lokaliseres slik at den oppleves som en naturlig del av nærmiljøet for dem som oppholder seg både i og utenfor barnehagen.

Viktige momenter ved valg av ny beliggenhet er ulykkesrisiko, støy, luftforurensning, grunnforurensning, tilgjengelighet, adkomst, trafikkmønster, parkeringsforhold, gang- og sykkelveier, tur- og rekreasjonsområder, lokalklimatiske forhold, solforhold, rasfare, radon, oversvømmelse og avstand til kraftlinjer og transformatorstasjoner. Disse momentene skal ivaretas gjennom ordinær planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Godkjenningsmyndigheten etter forskriften bør inn tidlig i kommuneplanleggingen og bidra til at disse momentene ivaretas. Helsedirektoratet har utarbeidet en momentliste for ivaretagelse av folkehelse i arealplaner. Kunnskapsdepartementet har utarbeidet et temahefte om barnehagens fysiske miljø, både ute- og innemiljø. Rådgivningstjenesten for skole og barnehageanlegg omfatter rehabilitering og nybygg av barnehageanlegg. Den formidler forskningsbasert kunnskap om arkitektur og pedagogikk, universell utforming og tilrettelegging for daglig fysisk aktivitet.

God praksis i kommunen forutsetter følgende:

  • Rutiner for å ta godkjenningsmyndigheten og andre aktuelle samarbeidsparter, f.eks. planmyndigheten, helsetjenesten, bedriftshelsetjenesten og andre, med på samråd når det gjelder valg av beliggenhet for barnehagen.
  • Rutiner som sikrer at konsekvenser av ulike helse- og miljøfaktorer som kan ha innvirkning på barnas helse og trivsel, vurderes ved valg av beliggenhet.