Leder av virksomheten plikter å legge frem de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gjennomføre sine oppgaver etter denne forskrift.

Leder av virksomheten skal, med de begrensninger som følger av taushetsplikten, sørge for at det uoppfordret gis relevant informasjon til foresatte og/eller elever om forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 5
Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Denne paragrafen omhandler to ulike plikter: Opplysningsplikten (jf.folkehelseloven § 12), som oppfylles ved at virksomheten legger frem informasjon som etterspørres, og informasjonsplikten som skal oppfylles på virksomhetens eget initiativ.

Barnehagens leder er ansvarlig for at både tilsynsmyndighet, ansatte, foresatte og/eller barna uoppfordret informeres om forhold som kan ha negativ innvirkning på barnas helse. Barnehagen må utarbeide rutiner for hvilke forhold dette kan gjelde. Eksempler kan være:

 • Klager på inneklima.
 • Ventilasjonsanlegg som ikke virker over tid.
 • Utilfredsstillende renhold.
 • Oppussingsarbeider som forårsaker støy, lukt, støv eller sikkerhetsmessige utfordringer.
 • Vannlekasje.
 • Forhold som kan forårsake smitte blant barn og ansatte.
 • Utfordringer i det psykososiale miljøet.
 • Alvorlige skader eller hendelser som barn har vært utsatt for.
 • Manglende godkjenning eller avvik fra forskriften som er blitt avdekket etter tilsynsbesøk.
 • Skadedyr og skadedyrbekjempelse hvor det brukes kjemiske bekjempelsesmidler.
 • Eksterne forhold som barnehagen selv ikke er ansvarlig for, f.eks. støyende anleggsarbeider på nabotomten.

Dersom barnehagen av ulike årsaker ikke informerer foresatte og eller barna tilstrekkelig, må tilsynsmyndigheten pålegge barnehagen dette. Begrunnelsen er at foreldre/foresatte skal kunne gis mulighet til å ivareta miljøet til sine barn.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:

 • Rutiner som sikrer at tilsynsmyndighet, ansatte, foresatte og barna får nødvendig informasjon om forhold ved barnehagen som kan ha negativ innvirkning på helsen.
 • Rutiner for oppfølging av opplysningsplikten. Varsling til riktig instans når det oppstår forhold som kan ha negativ innvirkning på barnas helse og trivsel.
 • Barnehagen og helsemyndigheten (for eksempel ved kommunelege, helsesøster, miljørettet helsevern) samarbeider om utarbeidelsen av rutiner for hva som skal varsles og til hvem når det gjelder forhold som kan ha innvirkning på barnas helse.