Virksomheten skal håndtere og oppbevare avfall på en hygienisk betryggende måte slik at ulemper, herunder smittefare, unngås.

Avfall skal oppbevares forsvarlig. Egnede beholdere skal finnes i tilstrekkelig antall og være hensiktsmessig og forsvarlig plassert.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 24
Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Forskriften omfatter helsemessige og hygieniske forhold ved avfallet så lenge det er på barnehagens område. Forurensingsloven og lokale forskrifter kommer til anvendelse når avfallet er plassert i kommunale avfallsbeholdere. Avfall er en betydelig miljøbelastning og det bør være et mål for barnehagen å produsere så lite avfall som mulig. Hvordan og hvor avfallet oppbevares og hvilke rutiner som benyttes for innsamling, har betydning for å få til en hygienisk og helsemessig forsvarlig håndtering. Det har også betydning for det estetiske inntrykket for de som oppholder seg i barnehagen og omgivelsene. Risikoforhold som kan oppstå i forbindelse med avfall er: Smittespredning via rotter, fluer osv. og via håndtering og direkte kontakt med avfallet. Luktproblemer og risiko for brann er andre forhold som kan oppstå.

For å redusere avfallet ved barnehagen bør barn og ansatte få informasjon om og ta del i avfallsreduserende tiltak.

Spesialavfall som for eksempel lyspærer, batterier, elektronisk utstyr, kjemikalier og rengjøringsmidler må samles inn og leveres på gjenvinningsstasjon eller andre steder i samråd med renovasjonsvesenet.

Avfallsbrenning skal ikke forekomme på barnehagens område. Mange kommuner har forbud mot avfallsbrenning.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:

  • En avfallshåndtering som ikke medfører smittefare, luktulemper eller risiko for ulemper med skadedyr.
  • Rutiner for håndtering av spesialavfall.
  • Avfallsbeholdere er plassert slik at brannrisiko reduseres mest mulig.
  • Oversikt over hvem barnehagen kontakter dersom det oppstår problemer med avfallshåndteringen.
  • Rutiner for eventuell kildesortering/kompostering.