Virksomheten skal ha tilstrekkelig forsyning av hygienisk betryggende drikkevann som tilfredstiller krav i forskrift av 1. januar 1995 nr. 68 om vannforsyning og drikkevann m.m.
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 22
Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Med drikkevann menes her vann til drikke, næringsformål og hygienisk bruk i samsvar med bestemmelser i forskrift fra 1. januar 1995 nr. 68 om vannforsyning og drikkevann m.m.

Mattilsynet er direktorat for forbruker- og helserettet tilsyn med næringsmidler, herunder drikkevann. Mattilsynet skal godkjenne og føre tilsyn med vannforsyningssystemene. Har barnehagen vann fra egen brønn eller privat vannverk, må det være rutiner for prøvetaking som dokumenterer at vannet har god nok kvalitet.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:

  • Barnehagen har en godkjent drikkevannstilførsel. Det gjelder uansett størrelse på barnehagen.
  • Rutiner for melding om svikt ved vannkilden eller kvaliteten på drikkevannet.