Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, tilrettelegging og drift av:
  • 1. barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder når:
   a) virksomheten er regelmessig, og
   b) tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og
   c) antall barn som er tilstede samtidig, er tre eller flere
  • 2. grunnskoler

  • 3. videregående skoler.
  Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 2
  Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Alle vilkårene i forskriftene § 2 nr. 1 a) til c) må være oppfylt for at barnehagen skal være omfattet av forskriften. Forskriften omfatter virksomheter som gir tilsyn og omsorg mot godtgjøring for barn under skolepliktig alder, enten disse er pedagogisk tilrettelagt eller ikke, private eller offentlige.

Med godtgjøring menes at det er en betalingsordning for det enkelte barnet som oppholder seg der. Foruten barnehager, herunder familiebarnehager, gjelder forskriften for bl.a. barneparker, dagmammaer, gårdsbarnehager, åpne barnehager og friluftsbarnehager med videre som fyller vilkårene i § 2 punkt 1 a til c.

Forskriften gjelder både virksomheter som er godkjent eller godkjenningspliktige etter lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64, og virksomheter for barn under skolepliktig alder av mindre omfang enn de som faller inn under barnehagelovens godkjenningsplikt, f. eks. barneparker, dagmammavirksomhet o.l.

Med oppholdstid på mer enn 10 timer jf. pkt. b) menes oppholdstid for hvert enkelt barn. Mht. antall barn i pkt. c gjelder 3 barn uavhengig av om barna er egne eller ikke, så lenge det for noen av barna utgjør en virksomhet som drives mot godtgjøring.

For andre virksomheter som ikke fyller alle de tre vilkårene, gjelder forskrift om miljørettet helsevern 2003 nr.486. Som eksempel nevnes barn i barnebaser i asylmottak. Barnebaser omfattes ikke av denne forskriften, men inngår i meldeplikten for asylmottak jf. forskrift om miljørettet helsevern.

Ved praktisering av bestemmelser for barnehagen må det tas i betraktning at barnehager etableres i ulike lokaler, og at det finnes mange forskjellige driftsformer. Barnas oppholdstid kan variere mye; det samme gjelder barnas alder og dermed deres fysiske og psykososiale behov.

Familiebarnehager er en særskilt driftsform, ettersom barnehagen drives i private hjem. Variasjoner og alternativer i barnehagetilbudet må imidlertid også tillegges vekt i den totale helsemessige vurderingen som blir foretatt i henhold til forskriften. Det samme vil gjelde for dagmammavirksomhet.