Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som praktisk mulig.
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 17
Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Barn og ungdom er utsatt for infeksjoner og andre smittsomme sykdommer fordi de ofte befinner seg der mange personer er samlet. Folkehelseinstituttet har utarbeidet faglige råd for smittevern i barnehager og skoler.

Skadedyr kan forekomme i barnehagen og noen av dem kan utgjøre en smitterisiko. Bekjempelse av skadedyr er derfor viktig, men den må utføres slik at barn ikke utsettes for kjemiske bekjempelsesmidler (jf. skadedyrforskriften).

Generelle hygieneregler

Spredning av smittsomme sykdommer i barnehagen forebygges best ved å ha gode generelle hygienerutiner som:

 • Såpe og eventuelt spritdispenser og papirhåndklær ved alle håndvasker.
 • Vask av hendene etter toalettbesøk.
 • Bruk av engangshansker ved stell av blødende sår og neseblødninger mv.
 • Til rengjøring ved søl av blod på gjenstander, gulv osv., benyttes vanlige rengjøringsmidler.

Risiko for smitte av legionella er i hovedsak knyttet til tekniske innretninger som for eksempel dusj- og varmtvannsanlegg. Det bør gjennomføres en risikovurdering av varmtvannsanlegget i barnehagen og så utarbeides rutiner for forebygging av fremvekst og spredning av legionella. Det viktigste grepet for å forebygge legionella er at dusjanlegg gjennomspyles med vann over 70 grader C, og at dusjhoder desinfiseres med jevne mellomrom (ref. FHI vannrapport 118).

Anbefalinger om når syke barn bør holdes hjemme

Barnets allmenntilstand vil ofte tilsi når barnet bør være hjemme. Vurdering av barnets allmenntilstand må alltid baseres på foreldrenes skjønn. Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen, og være feberfritt. Folkehelseinstituttet har utarbeidet faglige råd for når barnet bør være hjemme fra barnehagen knyttet opp til ulike sykdomsbilder. I korthet kan rådene oppsummeres slik:

 • Barnet bør være feberfritt.
 • Ved diaré og ulike typer diagnoser av mage-/tarminfeksjoner bør barnet være hjemme to dager etter symptomfrihet.
 • Ved ulike utbrudd som sterk øyekatarr, lus, barnemark, ringorm, skabb osv. kan barnet gå i barnehagen når behandlingen er igangsatt.
 • Ved kroniske blodbårne sykdommer som hepatitt B, C og Hiv/Aids kontaktes kommunens smittevernlege.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:

 • Rutiner som sikrer at faglige råd fra Folkehelseinstituttet følges.
 • Rutiner for varsling til smittevernlegen om utbrudd av smittsomme sykdommer.
 • Rutiner for varsling av foreldre/foresatte ved utbrudd eller hyppig forekomst av smittsomme sykdommer.
 • Informasjon til foresatte om når barna bør være hjemme; det vises til Folkehelseinstituttets faglige råd.