Virksomheten skal oppfordre foresatte til elever og barn om å opplyse om forhold ved barnets helse som de ønsker at personalet skal ta særskilt hensyn til.
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 16
Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Formålet med bestemmelsen er at barnehagens personale skal kunne hjelpe barna med deres helsemessige problemer i den grad de foresatte ønsker dette. Denne bestemmelsen etablerer altså ingen opplysningsplikt for de foresatte, men skal sørge for at barnehagen har rutiner for å be om relevante opplysninger for å kunne ivareta behov for spesielle hensyn, både fysisk, psykisk og sosialt.

Avhengig av bl.a. alder og utviklingstrinn vil opplysningene kunne gjelde sykdommer som f.eks. allergi, matintoleranse eller diabetes. Det vil være viktig at personalet i barnehagen også har kjennskap til eventuelle funksjonsnedsettelser hos barna. Eventuell legemiddelhåndtering må bygge på en konkret avtale mellom foresatte/foreldre og barnehagen.

Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har i fellesskap utarbeidet «Nasjonale rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning» (5.3.2012), som er basert på rundskriv 1-5/2008 om håndtering av legemidler i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Det er utarbeidet forslag til ulike skjemaer om ansvarslinjer, rutiner avtaler osv. som kan benyttes.

Personvern

Eier av barnehagen må etablere et system for hvem som skal motta opplysninger som angår barnets helse, og hvordan opplysningene skal lagres og brukes. Det må derfor etableres rutiner som fanger opp slike opplysningsbehov, og som samtidig informerer foresatte om hvilke adgangsbegrensninger som gjelder for den informasjonen som blir gitt.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:

  • Rutiner som sikrer at barnehagen får innhentet og iverksatt tiltak for de opplysningene foreldre/foresatte ønsker å overlevere til barnehagen om barnas helsetilstand.
  • Rutiner for legemiddelhåndtering, herunder oppbevaring og utlevering av barnas medisiner, er utarbeidet i samarbeid med kommunehelsetjenesten/ helsestasjonen.
  • Underskrevet taushetsløfte.
  • Rutiner for legemiddelhåndtering og tilrettelegging for elever som trenger særlig oppfølging.