Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges.

Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner.

Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle, herunder barn og elever.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 14
Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Barnehagens sikkerhets- og beredskapsarbeid skal forebygge at ulykker skjer og medvirke til at uønskede hendelser får så begrensede skadelige konsekvenser som mulig. Arbeidet med sikkerhet og beredskap skal integreres i barnehagens daglige drift.

For både offentlige og private barnehager vil ansvaret for noe av sikkerhetsarbeidet (f.eks. kontroll av uteområde, lekeplassutstyr, skadedyrbekjempelse mv.) ofte være lagt til annen enhet eller myndighet. Det er derfor viktig for barnehagen å avklare roller og ansvar knyttet til dette.

Foreldre bør involveres i vernerunder og forhold som angår sikkerhet i barnehagen. Eksempel på sjekkliste for sikkerhet på ute- og inneområdet finnes på hjemmesiden til Forum for Miljø og helse www.fmh.no.

Sjekklister for sikkerhet på ute- og inneområdet må innbefatte gjennomgang av sikkerhetsutstyr som komfyrvern, stikkontaktvern, trappesikring, sjekking av overflatetemperatur på panelovner o.l.

Barnehager er i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven definert som særskilte brannobjekter og det stilles derfor spesielle krav til organisering og dokumentasjon av brannsikkerheten. Kravene er gitt i forskrift om brannforebyggende tiltak. Det stilles bl.a. krav om opplæring, øvelser, informasjon og kontroll- og vedlikeholdsrutiner. Råd og hjelp for å vurdere daglige risiko- og sårbarhetssituasjoner finnes i heftet «Dagros», et praktisk eksempel barnehagen kan benytte for å kartlegge risiko i forbindelse med turer og aktiviteter. Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer.

Trafikksikkerhet i forbindelse med når barna ankommer og forlater barnehagen bør vies stor oppmerksomhet. Trafikksikkerhet handler både om fysisk tilrettelegging av trafikkforholdene og holdninger og adferd hos barna, foresatte og ansatte. Det er viktig at de ansatte har oppdatert kunnskap om gjeldende regelverk for sikring av barn under transport enten det benyttes bil, buss, sykkel eller gange.

Ulykker og skader som skjer i barnehagens åpningstid, bør registreres og inngå i barnehagens systematiske sikkerhetsarbeid, slik at lignende fremtidige hendelser kan unngås og at sikkerhetsarbeidet kan evalueres. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder i beredskapsplanlegging, «Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner».

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fører tilsyn med forskrift om sikkerhet på lekeplassutstyr.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:

  • Avklaring av roller og ansvar for arbeidet med sikkerhet og helsemessig beredskap internt og overfor andre involverte enheter, f.eks. en eiendomsavdeling.
  • Jevnlige risikovurderinger som legges til grunn for barnehagens forebyggende arbeid.
  • Oppdatert beredskapsplan, varslingsrutiner, samt rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner.
  • Opplæring i sikkerhetsarbeid og bruk av sikkerhetsutstyr. Rutiner for sikkerhet på tur og andre aktiviteter utenfor barnehagens område som både ansatte og foreldre er kjent med.
  • Rutiner for registrering og oppfølging av ulykker, skader og nestenulykker.
  • Foresatte og eventuelt noen av de eldste barna involveres når det gjennomføres vernerunder.
  • Sjekklister for sikkerhet på ute- og inneområdet innbefatter sikkerhetsutstyr som komfyrvern, stikkontaktvern, trappesikring, sjekking av overflatetemperatur på panelovner o.l.
  • Beredskapsgruppe med et spesielt ansvar for å utvikle og vedlikeholde barnehagens beredskapsplan.