Det skal finnes egnede muligheter for bespisning som også ivaretar måltidets sosiale funksjoner.

Virksomheten skal i nødvendig utstrekning ha tilfredsstillende muligheter for lagring, tilberedning og servering av mat i samsvar med næringsmiddellovgivningen.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 11
Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Måltider i barnehagen er viktige for barns helse og trivsel, og de er også viktige for det sosiale og pedagogiske miljøet; barn som er sultne er ukonsentrerte. Barnehagene har en god tradisjon for å integrere måltidene som en del av barnehagehverdagen, hvor pedagogiske , sosiale og trivselsmessige funksjoner ivaretas. Lokalene som det spises i bør derfor være egnet til dette, og barna bør ha god nok tid til å spise og ha tilsyn av voksne.

Lagring, tilberedning og servering av mat må skje i samsvar med råd og regelverk fra Mattilsynet herunder hensynet til matallergi. Viktige råd er bl.a. god håndhygiene ved tilberedning av mat og før måltidet, samt at mat som ikke skal spises med en gang, kjøles ned raskt.

Det anbefales at Helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i barnehagen legges til grunn ved matservering slik at den ernæringsmessige verdi av måltidet sikres. Det anbefales blant annet at barna i barnehagen får to måltider om dagen med maksimum 3 timers mellomrom og god nok tid til å spise. Maten bør varieres over tid for å gi forskjellige smaksopplevelser. «Bra mat i barnehagen» er et pedagogisk materiale utarbeidet av Helsedirektoratet med råd og tips om mat i barnehagen.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:

  • Rutiner som sikrer god organisering rundt måltidet, herunder god nok tid og tilsyn av en voksenperson.
  • Rutiner for lagring, tilberedning og servering av mat i samsvar med råd og regelverk fra Mattilsynet.
  • Rutiner som ivaretar hensynet til matallergi, og andre overfølsomheter for mat.
  • Helsedirektoratets «Råd for mat og måltider i barnehagen» legges til grunn ved matservering og planlegging av et sunt kosthold.