Virksomheten skal planlegges og drives slik at den dekker ulike behov for aktivitet og hvile.
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 10
Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Lek og fysisk aktivitet er grunnleggende for fysisk og psykisk velvære. Det skal være arealer og utstyr nok til lek og varierte aktiviteter som fremmer bevegelsesglede, gir allsidig bevegelseserfaring og mulighet for opplevelse av mestring av både fysiske og sosiale ferdigheter ute og inne for ulike aldersgrupper og ulike funksjonsnivå. Dette samsvarer med rammeplan for barnehagen.

Barnehagen bør også ha rom for rolige aktiviteter og hvile; dette er spesielt viktig for virksomheter som tar imot barn under 3 år. Rom som kan benyttes til søvn og hvile, skal ha god kvalitet på innemiljøet. Med dette menes bl.a. støyisolering og god luftkvalitet, se også § 19 (jf. FHI Anbefalte faglige normer for inneklima 2013). Det bør finnes uteplass slik at barna kan sove ute når forholdene tillater det. Den bør være skjermet for støy, vær og vind, og lett kunne ses innenfra. Benyttes leskur eller lignende, må lydforhold og luftkvalitet også vurderes, samt mulighet for evakuering. Regler for hvilke temperaturer barna kan sove og oppholde seg ute i, bør utarbeides etter lokale forhold og i samråd med foreldrene. Personalet må alltid vurdere været og hvor lenge barna skal være ute.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:

 • Inne- og uteområdene er organisert slik at de fremmer barnas motoriske utvikling og behov for fysisk utfoldelse for ulike aldersgrupper og ulike funksjonsnivå de skal også gi mulighet for rolig lek og sosialt fellesskap.
 • Barnehagens hvilerom tilfredsstiller de grenseverdier på inneklimafaktorer som er gitt i § 19.
 • Følgende hensyn er ivaretatt ved valg av plassering av vogner når barn skal sove ute:
  • overdekking og skjerming for vær og vind
  • tilsyn fra personalet
  • skjerming fra dyr (f.eks. katter)
  • mulighet for evakuering.
 • Regler for når barna kan sove og leke ute er utarbeidet i samråd med foreldrene.