Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Forord

Formål

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for barn i barnehager. Denne veilederen skal fremme enhetlig tolkning og etterlevelse av dette regelverket i barnehagene, også i forbindelse med utøvelse av faglig skjønn. Veilederen skal videre stimulere til en mer proaktiv arbeidsform som kan sikre at hensynet til barna blir ivaretatt allerede ved planlegging av nye barnehager eller ved vesentlige endringer av eksisterende barnehager.

Målgruppe

Veilederen retter seg mot barnehagens eier, leder, ansatte og foresatte. Den bør imidlertid også være av interesse for tilsynsmyndigheter og andre med ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av barnehagen.

Bakgrunn

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. trådte i kraft 1.1.1996 (sist endret 3.9.2012). Fra 1.1.2012 er hjemmelen for forskriften lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). Ny kunnskap om miljøfaktorenes påvirkning på barn og unges helse og trivsel i barnehage- og skolemiljøet, nye driftsformer, bygningstyper mv. og endringer i annen aktuell lovgivning har skapt behov for en oppdatert og mer målrettet veiledning. Forholdene i barnehagen omfattes også av barnehageloven fra 2005. Det er viktig at barnehageeier, leder og tilsynsmyndighetene gjør seg kjent med begge regelverkene.

Innhold

Innholdet i veilederen er direkte relatert til de ulike bestemmelsene i forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Veilederen angir/ oppsummerer forutsetninger for god praksis. Et ledd i god praksis kan være at virksomheten kontinuerlig forbedrer sine tjenester. I tillegg inneholder veilederen en del henvisninger og lenker til ytterligere informasjon, uten å ta sikte på å være uttømmende. Det er videre fremhevet områder og temaer innen systematisk folkehelsearbeid hvor det vil være særlig viktig med styrking av samarbeid på tvers av sektorer i kommunen, og med medvirkning fra brukerne. Dette vil bl.a. gjelde godkjenningsprosessen, gjennomføring og oppfølging av tilsyn, bruk av kompetanse og organisering av arbeidet. Veilederen omfatter bare råd og anbefalinger som anses å være av vesentlig betydning for barnehagevirksomheten. Disse er basert på mest mulig eksakt viten, men også på praktiske og velprøvde erfaringer innenfor de ulike områdene/temaene. Flere av disse er hentet fra fagmiljøer utenfor helsesektoren. Også referanser og sjekklister er samlet inn fra flere miljøer. Sjekklistene og skjemaene må anses som eksempler på god praksis. Noen viktige henvisninger til sentralt lovverk og offentlige instanser er samlet bakerst i dokumentet. En mer utførlig referanseliste til nyttige lenker om enkelttemaer og et utvalg sjekklister finnes på www.fmh.no.

Rettslig status

Innholdet i helsemyndighetenes faglige veiledere er i seg selv ikke rettslig bindende for mottakerne. I prinsippet er innholdet i veilederen å anse som en samling anbefalinger og råd.

Det betyr imidlertid ikke at anbefalinger og råd som gis i faglige veiledere, er uten enhver rettslig betydning. Veilederne beskriver ofte en praksis eller fremgangsmåte som ifølge Helsedirektoratet må anses å gjenspeile faglig forsvarlighet og/eller god praksis. Den som velger løsninger som avviker fra veiledernes anbefalinger, må være forberedt på å kunne dokumentere og begrunne sine valg. Særlig gjelder dette når veilederens anbefalinger knytter seg til spørsmålet om forsvarlig drift.

Videre utvikling av veilederen

Det er grunn til å forvente stadige endringer i forhold som kan berøre barnehagevirksomheten (driftsformer, lovgivning, kunnskap om påvirkningsfaktorer mv.). Det vil av den grunn være behov for veiledning som er mest mulig oppdatert og relevant. Det tas derfor sikte på en jevnlig oppdatering av veilederen for å bidra til både forsvarlig sikring og positiv utvikling av miljøet for barna i barnehagen. Viktige bidragsytere i arbeidet med veilederen har vært Forum for miljø og helse, Arbeidstilsynet, Utdanningsdirektoratet og Oslo kommune. Denne veilederen erstatter IK- 2619 fra 1998.

Oslo, mars 2014
Knut-Inge Klepp
divisjonsdirektør

Sist faglig oppdatert: 01. mars 2014