Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10. Psykiske lidelser, rusmiddelproblemer og avhengighet

Helse- og omsorgstjenesten forutsettes å drive smittevernfaglig forsvarlig og i tråd med etablerte prioriteringskriterier. Kommuner og helseforetak må være godt forberedt på utfordringene som kan komme med nye smittetopper og nye varianter. Samarbeidet mellom sykehusene og kommunene bør styrkes for å håndtere situasjonen og konsekvensene dersom tiltak og tjenester reduseres eller stenges, herunder legge til rette for faste møtepunkter for samarbeid.

Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19-pandemien

Personer med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer vil kunne oppleve forverret tilstand under og etter pandemien og kan ha økt behov for hjelp og bistand. En del personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer har ofte samtidige somatiske sykdommer slik som diabetes, hjerte- og karsykdom, kols m.m., og vil derfor kunne være i risiko for alvorlig forløp ved smitte av covid-19. Det kan få store konsekvenser for denne gruppen dersom tilbud og tjenester stenges eller reduseres.

Kjennetegn ved pasientgruppen

  • Mange sliter med angst og frykt uavhengig av koronapandemien, og tilstanden kan forverres i dagens situasjon.
  • Opplevelse av uforutsigbarhet, økt selvmordsproblematikk og voldsproblematikk, og fare for psykoseutvikling kan øke i krisetid og med endringer i tjenestetilbud og hverdagsliv.
  • Personer med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusmiddelproblemer har i utgangspunktet 15–20 års kortere levetid enn den øvrige befolkningen.
  • Mange har samtidige somatiske sykdommer som bl.a. kols, hepatitt, hjerte- og karsykdom, diabetes, injeksjonsrelatert sykdom, svekket immunforsvar mm.
  • Mange er avhengig av tilbud og aktiviteter fra kommunen og andre organisasjoner, for å fungere i hverdagen. Enkle tiltak for å opprettholde hverdagens rutiner kan utgjøre en stor forskjell for opprettholde forutsigbarhet, stabilitet og forhindre forverring av tilstanden.
  • Mange i målgruppene mangler nettverk og har liten kontakt med familie, mens for andre vil behovet for oppfølging av pårørende øke som følge av reduserte tilbud i tjenesten
  • På grunn av ulik grad av kriseforståelse, nedsatt egenomsorg og ustabil bosituasjon, kan det kan være vanskelig for mange i denne gruppen å etterleve smittevernråd og tiltak.
  • Det kan være økt overdoserisiko.

Disse anbefalingene er utarbeidet og revidert av relevante fagavdelinger i Helsedirektoratet i samarbeid med fagmiljøer, brukerorganisasjoner og andre myndighetsorgan. Veilederen har vært på en ekstern og intern høringsrunde.

Sist faglig oppdatert: 01. mars 2022