1. Organisering av beredskapsarbeid

Helseforetak og kommuner skal samarbeide om å gi befolkningen tilstrekkelig helsehjelp

Helsedirektoratet ber kriseledelser i regionale helseforetak (RHF) / helseforetak (HF) og kommuner om å:

  • organisere seg med stedfortreder for funksjon over tid
  • gjøre seg kjent med sin virksomhets beredskapsplan
  • tilse at kriseledelse i RHF/HF og kommuner er i regelmessig dialog med hverandre for å samarbeide om helsehjelpen til befolkningen
  • ha dialog med sine operative ledelser i sykehus, legevakter, fastleger og kommunale institusjoner for oversikt over helsehjelp kapasitet, for å fange opp utfordringer og sikre at både koronasmittede og vanlige befolkning gis forsvarlig tilbud om helsehjelp
  • iverksette nødvendige tiltak og omdisponeringer av personell og lokaliteter situasjonen tilsier, og støtte operative tjenester med personell og materiell
  • rapportere situasjonsbilde og ev. utfordringer i fastsatte kanaler til Fylkesmannen og sentrale myndigheter

Kriseledelse i helseforetak og kommuner har et felles ansvar for å sikre kapasitet i helsetjenestene

Helseforetak (HF) og kommuner fikk 31. januar beskjed om å oppdatere beredskapsplaner og samarbeidsplaner, og planlegge for kapasitet i sykehusene, legevakt, hos fastleger og i kommunale institusjoner.

For frigjøring av sykehus kapasitet, skal HF og kommuner ha forberedte planer for ev. overføring av pasienter fra sykehus til kommunene.  

Kommunens kriseledelse må spesielt være i dialog med legevakten, fastlegene og sine behandlingsinstitusjoner, og iverksette nødvendige tiltak slik at disse tjenestene kan tilby nødvendige helsetjenester. Kommunen bør organisere tilbudene slik at smittede pasienter og den vanlige befolkning har forsvarlige fastlege- og legevaktstilbud, og om nødvendig etablere egne tilbud for friske personer og for pasienter med luftveisplager. 

Relatert innhold

Sist faglig oppdatert: 24. mars 2020