Krav til enkelte helsefaglige virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten

Følgende offentlige og private virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten kan bare tilby tjenester dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas:

  1. fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
  2. kiropraktorer
  3. optikere
  4. fotterapeuter
  5. logopeder
  6. psykologer
  7. virksomheter som tilbyr alternativ behandling
  8. andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp.

At grunnleggende krav til smittevern ivaretas, innebærer at virksomheten skal sørge for at pasientbehandling skjer med to meters avstand mellom behandler og pasient, at det er utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Kravet om to meters avstand gjelder likevel ikke for helsepersonell og annet personell som under yrkesutøvelsen bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr.